536/2007

Given i Helsingfors den 10 maj 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 13 mars 2002 om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 38 §,

ändras 2 § 3―5 punkten, 13 § 8 punkten, 15 § 1 mom. 4 punkten, 26 § 6 mom. och 34 § 2 mom.,

av dem 2 § 3―5 punkten, 15 § 1 mom. 4 punkten, 26 § 6 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 250/2005, samt

fogas till 13 § en ny 9 punkt som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


3) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) ADR-direktivet rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg, sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/89/EG,

5) RID-direktivet rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg, sådant det lyder senast ändrat genom kommissionens direktiv och 2006/90/EG,


13 §
Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


8) skall när han förbereder farliga ämnen för transport tillse att föreskrivna storetiketter och orangeskyltar eller varningsetiketter placerats enligt bestämmelserna på tankar, fordon med bulkgods samt stor- och småcontainrar,

9) skall vid fyllning av farligt bulkgods i ett fordon eller en container säkerställa att vid fyllningen tillämpas bestämmelserna i kapitel 7.3 i bilaga A till ministeriets förordning.

15 §
Utbildning av personal

Den utbildning som avses i 11 § 1 mom. i TFÄ-lagen skall omfatta transportkraven och lämpa sig för personalens ansvarsområde och uppgifter. Utbildningen skall bestå av


4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport av radioaktiva ämnen ges lämplig utbildning om strålskydd och försiktighetsåtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen för att begränsa yrkesmässig exponering och exponering av andra personer,


26 §
Handlingar

De handlingar som avses i 1―5 mom. skall medföras i fordonet under transporten.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank samt ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i avsnitt 1.8.5 i bilaga A till ministeriets förordning, skall lastaren, fyllaren, transportören eller mottagaren omedelbart lämna Säkerhetsteknikcentralen en olycksrapport om en olyckshändelse som inträffat i verksamheten enligt den modell som ingår i ministeriets förordning. Om det är fråga om transport av radioaktivt ämne, skall rapporten dock lämnas till Strålsäkerhetscentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

Kommissionens direktiv 2006/89/EG (32006L0089); EGT nr L 305; 4.11.2006, s. 4

Helsingfors den 10 maj 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.