525/2007

Given i Helsingfors den 4 maj 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 november 2006 om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (977/2006) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Djur som följer med en cirkus

På transport av cirkusdjur mellan medlemsstater tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater. I fråga om de villkor som gäller djurpass och djurhälsa omfattas hundar, katter och illrar som följer med en cirkus av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG. I fråga om de villkor som gäller djurpass och djurhälsa omfattas hästar som följer med en cirkus av tillämpningsområdet för kommissionens beslut om en identitetshandling (pass) som skall åtfölja registrerade hästdjur (93/623/EEG).

På de djur som följer med en cirkus skall dessutom i tillämpliga delar tillämpas det som föreskrivs i 7, 10, 16, 17, 19 och 21-23 § i denna förordning.

Behörig myndighet enligt kommissionens i 1 mom. nämnda förordning är länsveterinären. Officiell veterinär enligt förordningen är länsveterinären eller kommunalveterinären.


Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005; (32005R1739); EGT nr L 279, 22.10.2005, s. 47

Helsingfors den 4 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.