524/2007

Given i Helsingfors den 4 maj 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 30 juni 2003 om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003) 11 §, sådan den lyder i förordning 78/2005 och 569/2006,

ändras 6 § samt

fogas till förordningen en ny 10 a § som följer:

6 §
Bin och humlor

Vid införsel och utförsel av bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) skall bina och humlorna härstamma från en odling där det inom en radie på tre kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på odlingen eller på området inom ovan nämnda radie tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, skall det ha förflutit minst 30 dygn från upphävandet av restriktionerna och från kontrollen av odlingen och alla odlingar som ligger inom radien. Vid utförsel av bin och humlor skall honungsprov tas från den odling bina och humlorna kommer från minst en gång före den första utförseln och därefter regelbundet en gång om året och proven undersökas med avseende på amerikansk yngelröta. Honungsproven skall vara representativa för hela odlingen.

Vid införsel och utförsel av bin och humlor skall bina och humlorna dessutom härstamma från en odling där det inom en radie på hundra kilometer inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen (Aethina tumida) eller Tropilaelaps kvalster (Tropilaelaps spp.).

Bina och humlorna skall åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG. Undertecknande av hälsointyg för djur som utförs från Finland förutsätter att kommunalveterinären gör en okulärbesiktning av försändelsen.

10 a §
Cirkusdjur

Om djur som avses i detta kapitel transporteras som cirkusdjur mellan medlemsstater, skall på denna transport tillämpas kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater.


Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2007.

Kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005; (32005R1739); EGT nr L 279, 22.10.2005, s. 47
Kommissionens beslut 2007/265/EY; (32007D0265); EGT nr L 114, 1.5.2007, s. 17

Helsingfors den 4 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Veterinärinspektör
Minna Suokko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.