520/2007

Given i Helsingfors den 27 april 2007

Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning och om informationen om risk för strålning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 9 § 4 mom. i räddningslagen av den 13 juni 2003 (468/2003):

1 §
Förordningens tillämpningsområde

Denna förordning gäller i 9 § 1 och 2 mom. i räddningslagen (468/2003) avsedda planer för räddningsväsendet som utarbetas med tanke på nödsituationer som medför risk för strålning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med en nödsituation som medför risk för strålning

1) en situation som följer efter

a) en olycka som sker i Finland vid en anläggning eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i 2 punkten, om olyckan medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen eller en direkt risk för strålning,

b) att onormala radioaktivitetsnivåer, som kan vara skadliga för befolkningens hälsa, har påvisats i Finland eller utomlands,

c) andra än i punkt a avsedda olyckor som inträffar vid anläggningar eller i förbindelse med sådana verksamheter som avses i 2 punkten och som medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen, samt

d) andra olyckor vilka medför eller troligen kommer att medföra ett betydande utsläpp av radioaktiva ämnen,

2) en situation som förorsakas av de anläggningar eller verksamheter som avses i 1 a och c punkten, vilka kan vara

a) alla kärnreaktorer, oavsett lokalisering,

b) alla andra anläggningar i kärnbränslecykeln,

c) alla anläggningar för hantering av radioaktivt avfall,

d) transport och lagring av kärnbränsle eller radioaktivt avfall,

e) tillverkning, användning, lagring och transport av radioisotoper för användning inom jordbruk, industri, medicin samt därmed förbunden vetenskap och forskning samt deponering av radioaktivt avfall, samt

f) användning av radioisotoper för kraftgenerering i rymdfarkoster.

Termerna betydande utsläpp av radioaktiva ämnen och onormala radioaktivitetsnivåer som kan vara till skada för befolkningens hälsa avser situationer som troligen kan ha till följd att enskilda personer ur befolkningen utsätts för doser som överskrider de dosgränser som föreskrivs i strålskyddsförordningen (1512/1991).

Med termen befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning avses en befolkningsgrupp för vilken myndigheterna har utarbetat planer som avses i 9 § 1 och 2 mom. i räddningslagen med tanke på en i 1 punkten avsedd nödsituation som medför risk för strålning.

Med termen befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning avses en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår.

3 §
Innehållet i räddningsplanerna

I den i 9 § 2 mom. i räddningslagen föreskrivna räddningsplanen som utarbetas med tanke på en nödsituation som medför risk för strålning skall följande uppgifter ingå:

1) myndigheternas uppgifter i en nödsituation som medför risk för strålning,

2) anmälan om faran och alarmering av verksamhetsorganisationen,

3) ledning av räddningsverksamheten,

4) organisering av strålningsövervakningen,

5) åtgärder i fråga om hur man bör skydda sig i olika farliga situationer,

6) hälso- och sjukvårdens åtgärder i nödsituationer som medför risk för strålning, samt

7) information till befolkningen och massmedierna både i förväg och i en nödsituation som medför risk för strålning.

Dessutom bör det i planen klarläggas hur befolkningen hörs när räddningsplanen utarbetas, hur det informeras om planen till den befolkning som troligen kommer att beröras i en nödsituation som medför risk för strålning, hur planen upprätthålls, hur verksamhetsorganisationen utbildas och hur verksamheten övas.

De i 9 § 1 mom. i räddningslagen avsedda planerna skall till den del som de gäller en nödsituation som medför risk för strålning i tillämpliga delar utformas så att de iakttar vad som föreskrivs i 1 mom.

4 §
Information i förväg

De i 9 § 1 och 2 mom. i räddningslagen avsedda räddningsmyndigheterna, det lokala räddningsväsendet och innehavaren av en kärnkraftsanläggning skall tillsammans utarbeta ett meddelande som ges i förväg till den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, vilket innehåller följande uppgifter:

1) grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och miljö,

2) de olika typer av nödsituationer som medför risk för strålning som har beaktats och deras följder för befolkningen och miljön,

3) åtgärder som skall vidtas i nödsituationer i syfte att alarmera, skydda och bistå befolkningen i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning samt information om de myndigheter som ansvarar för dessa åtgärder,

4) anvisningar till befolkningen om verksamheten i nödsituationer som medför risk för strålning.

Länsstyrelsen skall säkerställa att den information som nämns i 1 mom. uppdateras fortlöpande och åtminstone med tre års mellanrum delas till den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning och närhelst betydande ändringar görs i den. Denna information skall alltid vara tillgänglig för befolkningen.

Vad som ovan i 1 mom. föreskrivs gäller i tillämpliga delar också informationen i de i 9 § 1 mom. i räddningslagen avsedda planerna till den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning.

5 §
Information i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning

Länsstyrelserna skall säkerställa att räddningsplanerna innehåller följande uppgifter som omedelbart och upprepade gånger ges den befolkning som faktiskt berörs av en nödsituation som medför risk för strålning:

1) information om den farliga situation som uppstått, och om så är möjligt, dess karaktäristika (dess ursprung, omfattning och troliga förlopp),

2) anvisningar om hur man bör skydda sig, som kan omfatta restriktioner av konsumtionen av vissa livsmedel som kan tänkas vara kontaminerade, enkla regler i fråga om hygien, rekommendationer att stanna inomhus, distribution och användning av ämnen med skyddsverkan, åtgärder i fråga om evakuering, nödvändiga särskilda varningar för vissa befolkningsgrupper och uppmaningar att iaktta myndigheternas anvisningar.

Om nödsituationen som medför risk för strålning föregås av ett förvarningsskede, skall den befolkning som troligen kommer att beröras av situationen få information och anvisningar redan under detta skede, såsom

1) en uppmaning till den befolkning som berörs att lyssna på radio eller TV,

2) förberedande anvisningar till institutioner som har ett särskilt ansvar för befolkningen, och

3) rekommendationer för särskilt berörda yrkesgrupper.

I den information som definieras ovan i 1 och 2 mom. skall dessutom inkluderas information om den myndighet som ansvarar för åtgärderna. Informationen och anvisningarna skall, om tiden tillåter det i en nödsituation som medför risk för strålning, kompletteras med en upprepning av grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och miljö.

6 §
Information till de personer som kan komma att delta i räddningsuppgifter

Vederbörande myndigheter som deltar i räddningsverksamheten skall sörja för att alla som inte tillhör personalen på de anläggningar som definieras i 2 § 2 punkten, men som kan komma att delta i räddningsuppgifter i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning, ges adekvat och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som skall vidtas vid ett sådant tillfälle. Så snart en nödsituation som medför risk för strålning uppstår skall denna information kompletteras enligt vad situationen kräver.

7 §
Testning av räddningsplanerna

Funktionen hos den ovan i 3 § 1 mom. avsedda räddningsplanen skall testas under länsstyrelsens ledning i gemensamma övningar som minst vart tredje år ordnas för myndigheterna och anläggningens beredskapsorganisationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Helsingfors den 27 april 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Beredskapsdirektör
Janne Koivukoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.