506/2007

Given i Helsingfors den 27 april 2007

Statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom., 6 § 5 mom. och 8 § 4 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006):

1 §
Nya förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd som ingås 2007

En jordbrukare kan 2007 ingå en sådan förbindelse om kompensationsbidrag samt om basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket och eventuella tilläggsåtgärder som avses i 5 § i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006).

I en sådan förbindelse som avses i 1 mom. kan som stödberättigande åkerareal godkännas en sådan åkerareal som avses i 3 och 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007) samt en sådan åkerareal som avses i 2 § i denna förordning.

2 §
Åkerareal för vilken stödberättigande kan sökas 2007

När en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås kan berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd sökas och godkännas för en åkerareal som har omfattats av en sådan förbindelse att inte odla som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och som upphört att gälla efter den sista dagen för ansökan om arealstöd 2002. Dessutom förutsätts att åkerarealen har uppgetts som åker 2004, 2005 eller 2006 på den årliga ansökningsblanketten för arealstöd.

Utöver vad som enligt 1 mom. är åkerareal som berättigar till kompensationsbidrag och miljöstöd kan stödberättigande, när en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås, även sökas och godkännas för en sådan åkerareal som har omfattats av en i 1 mom. avsedd förbindelse att inte odla som upphört att gälla efter den sista ansökningsdagen för arealstöd 2006 eller som upphör att gälla senast den sista ansökningsdagen för arealstöd 2007.

Den åkerareal som avses i 1 och 2 mom. skall vara odlingsbar när ansökan om stödberättigande görs och den får inte uppges som icke odlad eller tillfälligt icke odlad på ansökningsblanketten för arealstöd 2007.

En jordbrukare kan ansöka om berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd 2007 för sådana ökningar av arealen av stödberättigande basskiften som har uppgetts på ansökan om arealstöd 2006. Enskilda ökningar kan vara högst 0,20 hektar. Ansökan om att nämnda ökningar skall tas med i arealen av gårdsbruksenhetens befintliga basskiften kan göras bland annat när det är fråga om rättelse av gränserna för basskiftena och när arealen av tidigare åkerholmar eller arealer som varit täckta av stubbar tas med i arealen av ett basskifte. År 2007 kan en jordbrukare ansöka om här avsedda ökningarav basskiften när en sådan förbindelse som avses i 1 § 1 mom. ingås.

3 §
Avtal om specialstöd som kan sökas 2007

En jordbrukare kan 2007 ansöka om följande avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 5 § i den lag som nämns i 1 § 1 mom.:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) effektiverad stallgödselanvändning,

7) skötsel av vårdbiotoper,

8) främjande av naturens och landskapets mångfald,

9) uppfödning av lantraser,

10) odling av ursprungssorter.

Andra stödtagare kan ansöka om de avtal som avses i 1 mom. 2 och 7 punkten.

De avtal om specialstöd som avses i 1 mom. kan ingås inom ramen för anslagen i statsbudgeten.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Biträdande avdelningschef
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.