504/2007

Given i Helsingfors den 27 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om gårdsstöd, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket samt om godkännande av utbildning som hänför sig till minimikraven för miljöstöd för jordbruket år 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, och 64 § 3 mom. i lagen av den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant det lyder i lag 44/2000, samt 13 § 3 mom. i lagen av den 29 december 2006 om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006):

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ansökan om gårdsstöd år 2007 enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan förordningen om gårdsstöd.

Denna förordning tillämpas 2007 på ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket enligt statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) samt ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket enligt statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007).

2 §
Stödansökan

Ansökan om sådana stöd som avses i 1 §, nedan stödansökan, skall lämnas in senast den 30 april 2007.

Stödansökan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blanketter nummer 101A, 101B, 102A, 102B och 101D för år 2007 eller datautskrifter enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2007. Stödansökan kan inte lämnas in utan basskiftesblankett nummer 102A, som är förhandsifylld eller ifylld på annat sätt.

3 §
Bas- och jordbruksskiften som skall anmälas

Ett basskifte kan endast ha ett markanvändningsslag och en gårdsstödsegenskap.

4 §
Utmärkning av skiften

Odlaren skall på basskiftesblanketten och jordbruksskiftesblanketten med siffror och bokstavsbeteckningar ange alla bas- och jordbruksskiften. På basskiftesblanketten skall anmälas all den jordbruksmark som odlaren besitter. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften. Jordbruksskiftena i varje basskifte anges med bokstäver från A framåt.

5 §
Anmälan om ändringar som hänför sig till basskiften

Om basskiften efter år 2006 har delats, sammanslagits, varaktigt tagits ur bruk eller ur odling eller om nya basskiften har bildats eller om förändringar i besittningen av basskiften har skett, skall sökanden förutom stödansökan även lämna in jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett nummer 102C för basskifte för år 2007 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2007.

6 §
Kartbilaga

Till stödansökan skall fogas en karta, om

1) odlaren vill ändra på digitaliseringen av ett sådant basskifte som kommit i odlarens ägo eller besittning efter föregående ansökningsår,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med den föregående digitaliserade basskifteskarta som har tillställts odlaren,

3) stöd söks för ett nytt basskifte eller ett sådant basskifte som har odlats men som inte har digitaliserats tidigare,

4) driftscentrets läge har ändrats, eller

5) odlaren anmäler en större areal för basskiftet än den areal som har digitaliserats.

Av den karta som avses i 1 mom. skall framgå det aktuella basskiftet och alla dess gränser.

Som kartbilaga till stödansökan godkänns kopior i skala 1:5 000 av de senaste digitaliserade basskifteskartorna som tillställts odlaren. Om sådana kopior inte finns, godkänns en kopia i skala 1:5 000 av kommunens ortokartor eller en kopia i skala 1:10 000 av kommunens fastighetsregisterkartor eller kartbilagor i skala 1:2 000 eller 1:5 000 som har skrivits ut från Peltokartta-tillämpningen.

7 §
Anmälan om såningsarealer

En anmälan om såningsarealer beträffande ändringar i odlingsarealen skall lämnas in senast den 15 juni 2007. Anmälan om såningsarealer skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 117 för år 2007 eller en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2007.

8 §
Korrigering av stödansökan

Stödansökan kan korrigeras efter det att den har lämnats in, om det i ansökan upptäcks ett uppenbart fel enligt artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, nedan tillämpningsförordningen, eller i artikel 4.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling, nedan kontrollförordningen.

Ett uppenbart fel får korrigeras vid kontrollen då felet går att observera på basis av ansökan, de skriftliga handlingar som fogats till ansökan och övriga motsvarande uppgifter.

9 §
Återkallelse av hela stödansökan eller ett skifte i en stödansökan

Återkallelse av en stödansökan, ett skifte eller en del av ett skifte skall anmälas skriftligen till den myndighet som avses i 15 § 1 mom. innan de kontrollkontakter som avses i artikel 22.1 i tredje stycket i tillämpningsförordningen tas.

10 §
Möjligheter att ändra på bas- och jordbruksskiften efter ansökningstiden

Det är möjligt att i stödansökan lägga till enskilda bas- och jordbruksskiften som ännu inte uppgetts i stödansökan och att göra ändringar avseende användningen eller stödsystemen enligt artikel 15 i tillämpningsförordningen.

Betalning av stöd för ett i 1 mom. avsett enskilt skifte förutsätter att odlaren till den myndighet som avses i 8 § 1 mom. lämnar in tillräcklig utredning angående besittningen av skiftet, anmälan om såningsarealer samt ändringsblankett för basskiften senast den 15 juni 2007. Vid ändringar av besittningen betraktas ett skriftligt köpebrev, ett arrendeavtal eller ett annat avtal om överföring av besittningen som en tillräcklig utredning över besittningen av ett skifte.

11 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

I artikel 74 i tillämpningsförordningen samt i artikel 44.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) avsedd överföring av besittningen av en hel lägenhet, som sker efter att stödansökan har lämnats men före utbetalningen, skall stödet betalas till den som övertar gårdsbruket. Vid överföring av besittningen av en hel lägenhet skall besittningen vara överförd senast den 31 augusti 2007.

Utredningar om saken och blankett nummer 156 skall lämnas in till den myndighet som avses i 15 § 1 mom. senast den 11 september 2007.

2 kap.

Gårdsstöd

12 §
Anmälan om stödrättigheter

Sökanden behöver inte separat uppge de gårdsstödsrättigheter utifrån vilka gårdsstöd söks. De gårdsstödsrättigheter som sökanden har i sin besittning den 15 juni 2007 kontrolleras på initiativ av myndigheten i stödrättighetsregistret och beaktas som en grund för stöd.

Om sökanden inte vill ansöka om gårdsstöd för alla gårdsstödsrättigheter han har i sin besittning, skall han på jord- och skogsbruksministeriets blankett 103C, som fogas till stödansökan, uppge de stödrättigheter för vilka stöd inte söks.

13 §
Förfogandeperiod på 10 månader

Om sökanden har uppgett ett stödberättigat skifte vars besittning inte grundar sig på ägande, skall sökanden som bilaga till stödansökan foga ett arrendeavtal, ett annat avtal om överföring av besittningsrätt eller en skriftlig utredning om innehållet i ett muntligt arrendeavtal, som visar att förfogandeperioden på 10 månader enligt artikel 44.3 i förordningen om gårdsstöd uppfylls.

14 §
Minimiareal för ett jordbruksskifte

Det minsta jordbruksskifte för vilket gårdsstöd kan sökas och betalas är 0,05 hektar.

15 §
Inlämnande av stödansökningar och anmälningar

Ansökan om gårdsstöd och sådan anmälan som avses i 7 § samt bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum eller produktionsbyggnad är belägen. Om gårdsbruksenheten saknar driftscentrum eller produktionsbyggnad, lämnas stödansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

En stödansökan eller anmälan som har sänts per post anses ha lämnats in inom utsatt tid, om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är adresserad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

16 §
Det lägsta stödbelopp som utbetalas

Gårdsstöd beviljas inte om dess belopp är 50 euro eller mindre.

17 §
Förvaring av handlingar

Odlaren skall förvara handlingar som hänför sig till ansökan om gårdsstöd under en tid som omfattar minst det år då ansökan gjordes och tre kalenderår därefter.

3 kap.

Kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket

18 §
Nya förbindelser som ingås 2007 om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket under programperioden 2007―2013

Nya förbindelser om kompensationsbidrag ingås genom att ifrågavarande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för 2007 ifylls.

Nya förbindelser om bas- och tilläggsåtgärder inom miljöstödet för jordbruket ingås genom att jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för 2007 ifylls. Den som anmäler gården som en husdjurslägenhet inom ramen för basåtgärder inom miljöstödet för jordbruket skall dessutom till förbindelsen foga en anmälan om husdjuren på lägenheten på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111A. Förbindelseblanketten samt bilagor skall utöver den stödansökan som avses i 3 § lämnas in senast den 30 april 2007.

Om ett sådant uppenbart fel som avses i artikel 4.3 i kontrollförordningen upptäcks i ett enskilt fall, kan även en blankett nummer 111 som lämnats in efter den 25 maj 2007 och förbindelse till kompensationsbidrag på det sätt som avses i 1 mom. godkännas.

19 §
Områden för vilka stödberättigande söks för förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket som börjar 2007

Odlaren skall anmäla de basskiften som gäller åkrar för vilka stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket söks 2007 senast den 15 juni 2007, förutsatt att åkerområdena är sådana i 4 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007-2013 avsedda åkerområden som har kommit i odlarens besittning av en sådan odlare som har fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år eller som har kommit i odlarens besittning genom ägoreglering. Vid anmälan av basskiften skall en blankett som avses i 5 § 1 mom. användas.

20 §
Områden för vilka stödberättigande söks för förbindelser om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket för programperioden 2000―2006

Odlaren skall anmäla de basskiften som gäller åkrar för vilka stödberättigande för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket söks 2007 senast den 15 juni 2007, förutsatt att åkerområdena är sådana i 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av anslagen för kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket vid ansökan 2007 i fråga om förbindelser och avtal som överförs från programperioden 2000―2006 (501/2007) avsedda åkerområden som har kommit i odlarens besittning av en sådan odlare som fyllt 65 år eller vars make har fyllt 65 år eller som har kommit i odlarens besittning genom ägoreglering. Vid anmälan av basskiften skall en blankett som avses i 5 § 1 mom. användas.

21 §
Frånträdande av förbindelse och avtal

Om den som har ingått en förbindelse eller ett avtal har frånträtt förbindelsen eller avtalet enligt 43 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket, skall en förvärvare ansöka om stöd på följande sätt:

1) förvärvaren skall senast den 30 april 2007 inlämna en stödansökan om de områden som överlåts,

2) till ansökan skall fogas en kopia av ett arrendeavtal eller köpebrev, varav framgår att besittningen av skiftena övergår senast den 1 juni 2007 och

3) förvärvaren skall senast den 15 juni 2007 anmäla överföringen av besittningen av skiftena på blankett nummer 117.

22 §
Anmälan om skördeskada

Skördeskador som avses i lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000) eller annat liknande skall anmälas skriftligen på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 118 till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Motsvarande skriftliga anmälan skall göras i fråga om utvintringsskador till landsbygdsnäringsmyndigheten på den ort där gårdsbruksenheten är belägen omedelbart efter skadans uppkomst.

23 §
Anmälan om förändringar i förhållandena

I 11 § 2 mom. i lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006), nedan axel 2-lagen avsedda förändringar i förhållandena skall anmälas skriftligen till den myndighet som beviljat stödet.

24 §
Godkännande av utbildning i växtskydds- frågor

Utbildning i aktuella växtskyddsfrågor i anslutning till minimikraven för miljöstöd för jordbruket, nedan växtskyddsutbildning, kan arrangeras av enskilda, företag, föreningar, sammanslutningar, läroanstalter, rådgivningsorganisationer och motsvarande. Växtskyddsutbildningen godkänns av den TE-central inom vars område utbildningen arrangeras. I enskilda fall kan växtskyddsutbildningen godkännas också av den TE-central inom vars verksamhetsområde de odlare som utbildningen är riktad till finns. Beslut om godkännande av växtskyddsutbildning fattas av en enda TE-central. Om kursen emellertid i ett sådant fall arrangeras inom en annan TE-centrals verksamhetsområde, skall den som har godkänt kursen sända beslutet om godkännande av kursen till TE-centralen i fråga för kännedom. TE-centralen skall sända beslutet om godkännande av utbildningen till sökanden jämte besvärsanvisning. I beslutet skall konstateras att utbildningsarrangören inte får ansöka om något annat stöd för täckande av kostnader som direkt föranleds av utbildningen.

Den som arrangerar växtskyddsutbildning skall till TE-centralen minst 30 arbetsdagar före utbildningsdagen lämna in utbildningsprogrammet jämte tidsschema och uppgift om utbildarna. TE-centralen skall underrättas om utbildarnas utbildning och förtrogenhet med växtskydd. För utbildningsdagen skall namnges en huvudansvarig utbildare. Alla utbildare skall ha utbildning på minst institutnivå eller yrkeshögskolenivå inom naturbruk eller miljöbranschen eller någon annan utbildning som TE-centralen godkänner som tillräcklig med hänsyn till det ämne som skall behandlas.

TE-centralen skall senast 10 arbetsdagar före utbildningstidpunkten skriftligen underrätta utbildningsarrangören om huruvida den godkänner utbildningsdagen som sådan växtskyddsutbildning som är förenlig med minimikraven för miljöstödet. Utbildningen skall godkännas, om den kan konstateras uppfylla de villkor som anges i denna paragraf och i 28 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013. Vid behov, om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls, kan TE-centralen för utbildningsprogrammets eller utbildarnas del föreslå ändringar som utgör villkor för godkännande av utbildningsdagen.

Utbildningsarrangören skall ge odlaren ett intyg över deltagandet i utbildningen. Av intyget skall framgå tidpunkt, längd och innehåll för utbildningsdagen samt uppgift om att det har varit fråga om en av TE-centralen godkänd utbildning som uppfyller minimikraven för miljöstöd.

4 kap.

Avtal om miljöspecialstöd för jordbruket

25 §
Ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket

En ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket, nedan specialstödsavtal, skall göras på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett för respektive specialstödsavtal eller på en datautskrift enligt formulär som har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet för år 2007. Till ansökan om sådana avtal om specialstöd som baserar sig på planer och som avses i 15 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 skall fogas en plan som uppfyller kraven enligt 16 § i den nämnda förordningen. Till ansökan skall också fogas sådana tillstånd som förutsätts i annan lagstiftning. Om specialstödsavtalet gäller arrenderade områden, skall arrendeavtalet fogas till ansökan. En i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen avsedd registrerad förening skall till ansökan foga det mötesprotokoll enligt vilket beslut fattats om att ansöka om stöd. Ansökan och bilagor skall lämnas in senast den 30 april 2007.

Som bilaga till ansökan om avtal om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion skall odlaren foga en i 6 § 3 mom. avsedd karta på vilken ifrågavarande jordbruksskiften har märkts ut och uppge deras arealer, om övergången till ekologisk produktion sker skilt för olika jordbruksskiften. Dessutom skall odlaren som bilaga till ansökan foga en ansökan om att han anslutit sig till det kontrollsystem som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (336/2005) senast den 30 april 2007. Ansökan skall i fråga om ekologisk produktion göras på Livsmedelssäkerhetsverkets blankett Ekokontrollblankett 1 och Kompletteringsblankett 1a. I fråga om ekologisk husdjursproduktion skall ansökan göras på Livsmedelssäkerhetsverkets blankett Ekokontrollblankett 1 och Kompletteringsblanketterna 1a och 1d. Till ansökan om avtal skall också fogas det intyg över att utbildningskravet uppfyllts som avses i 44 § 2 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013. Ovan nämnda bilagor skall lämnas in senast den 30 april 2007.

På blanketten för ansökan om avtal om effektiverad stallgödselanvändning skall uppgifter lämnas om dem som överlåter stallgödsel. För varje överlåtare skall namnet, lägenhetssignumet, adressen samt de gödselslag och gödselmängder som tas emot anges. Dessutom skall transportsträckan för stallgödseln anges. Till ansökan skall fogas kopior av alla avtal om överlåtelse av stallgödsel. Av avtalen skall framgå vem som överlåter stallgödseln samt de mängder av olika gödselslag som överlåts årligen.

Som bilaga till ansökan om avtal om uppfödning av lantraser skall odlaren lämna ett härstamningsintyg av en registerförare enligt 48 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder samt specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (500/2007) över att ett djur är rasrent.

I fråga om nötkreatur skall en aktuell nötkreatursförteckning företes. I fråga om får och getter skall vid behov företes en förteckning över djuren på djurhållningsplatsen och registeruppgifter efter att ett register över får och getter upprättats.

Om odlaren ansöker om nya åkerarealer enligt 22 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 när det gäller avtal om ekologisk produktion, avtal om ekologisk husdjursproduktion eller avtal om effektiverad användning av stallgödsel eller om odlaren ansöker om nytt avtal enligt 22 § 2 mom. i den nämnda förordningen, skall han lämna in den av jord- och skogsbruksministeriet fastställda blanketten 215K senast den 30 april 2007.

26 §
Plan som skall fogas till ansökan om specialstödsavtal

De i 16 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 avsedda handlingar som skall ingå i den plan som fogas till ansökan om specialstödsavtal skall förses med lägenhetssignumet för sökandens lägenhet när de fogas till ansökan. Handlingarna kan fogas till ansökan utan anteckning om lägenhetssignum, om en registrerad förening som avses i 4 § 2 mom. i axel 2-lagen inte har något lägenhetssignum då ansökan görs.

27 §
Beslut om specialstödsavtal

TE-centralen skall göra en specificerad kalkyl som fogas till de handlingar som gäller beslutet om specialstödsavtal. Av kalkylen skall framgå godkända kostnader, inkomstbortfall, fördelar, transaktionskostnader och stödbelopp i fråga om avtal som grundar sig på en plan enligt 15 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013. Beloppet av transaktionskostnaderna skall understiga 20 %. Stödbeloppet till vilket transaktionskostnaden har lagts, skall avrundas nedåt. Beräkningen skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 276.

Till det beslut om ansökan om specialstödsavtal som TE-centralen har fattat och som skall tillställas odlaren skall fogas en kopia av den regionala miljöcentralens utlåtande. Om det utgående från den regionala miljöcentralens utlåtande konstateras att sökanden felaktigt har ansökt om fel avtalstyp, kan avtalet i ansökan ändras så att det motsvarar det avtal som avses i utlåtandet efter det att sökanden har hörts. I samband med att sökanden hörs skall han få två exemplar av den ansökan som han skall fylla i för att ansöka om rätt avtal. I brevet om hörande skall anges tidsfristen för inlämnande av den nya ansökan och klargöras för sökanden att han endast genom en undertecknad blankett kan förbinda sig att uppfylla de nya avtalsvillkoren.

TE-centralen skall höra den som ansöker om specialstödsavtal då ett avtal som grundar sig på en plan ingås och en ändring av planens villkor utgör en förutsättning för att avtalet ingås. TE-centralen skall också skaffa den tilläggsutredning som eventuellt behövs för att fatta beslut om avtal.

Om det görs ändringar i fråga om de åtgärder som anges i den till ansökan fogade planen eller om åtgärdernas kostnadsnivå enligt ansökan om avtal avviker från vad som kan godkännas, skall sökanden höras innan avtalet ingås.

28 §
Ansökan om utbetalning av specialstöd

Utbetalning av specialstöd söks genom att ifrågavarande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nummer 101B för 2007 ifylls. Blanketten skall lämnas in senast den 30 april 2007.

Om stödtagaren inte ansöker om stöd som avses i ansökan om arealstöd, skall utbetalning sökas separat genom en skriftlig ansökan. Stödtagaren skall i detta fall lämna in den separata ansökan senast den 30 april 2007.

29 §
Inlämnande av anmälningar som hänför sig till utbetalning av specialstöd

Odlaren skall lämna in en anmälan som hänför sig till utbetalning av specialstöd, om det är fråga om avtal om ekologisk husdjursproduktion, avtal om effektiverad stallgödselanvändning eller avtal om uppfödning av lantraser.

30 §
Anmälan som hänför sig till avtal om ekologisk husdjursproduktion

Om odlaren har ett avtal om ekologisk husdjursproduktion skall han senast den 15 september 2007 till TE-centralens landsbygdsavdelning lämna en anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett 215U varav framgår uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. Om odlaren har ett avtal enligt 25 a § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket (644/2000) skall han senast den ovan nämnda dagen till TE-centralens landsbygdsavdelning lämna en anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett 215M varav framgår uppgifter om antalet andra djur än nötkreatur under stödåret. På samma blankett kan odlaren senast den 15 september 2007 meddela TE-centralen om eventuella produktionsuppehåll.

31 §
Anmälan som hänför sig till avtal om uppfödning av lantraser

Om odlaren har ett avtal om uppfödning av lantraser skall han senast den 30 april 2007 till arbetskrafts- och näringscentralens landsbygdsavdelning lämna en anmälan på jord- och skogsbruksministeriets blankett 218M varav framgår uppgifter om antalet djur under stödåret och i fråga om nötkreatur, får och getter de identifieringsuppgifter som avses i 25 § 4 mom. En ökning av antalet djur skall sökas separat senast den ovan nämnda dagen på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 218E som inlämnas till TE-centralens landsbygdsavdelning. Till en ansökan om ökning av antalet djur skall fogas ett härstamningsintyg av en registerförare enligt 48 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder samt specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk över att ett djur är rasrent.

32 §
Anmälan som hänför sig till avtal om effektiverad användning av stallgödsel

Om odlaren har ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning, skall han lämna in en ansökan om utbetalning senast den 31 oktober 2007. I ansökan om utbetalning skall odlaren skriftligen avtalsskiftesvis uppge hur mycket stallgödsel av olika slag som har mottagits på vart och ett jordbruksskifte. I samband med ansökan om utbetalning skall odlaren lämna in en skriftlig anmälan som givits av den som överlåter stallgödseln, av vilken framgår den mängd stallgödsel som tagits emot samt tidpunkten för mottagandet.

Om odlaren har ett avtal om effektiverad stallgödselanvändning och den som överlåter stallgödsel byts eller antalet överlåtare ökar eller minskar under avtalsperioden, skall odlaren underrätta TE-centralen om detta i samband med den årliga ansökan. Samtidigt skall kopior av de nya avtalen om överlåtelse av stallgödsel lämnas in till TE-centralen.

5 kap.

Ikraftträdande

33 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.