502/2007

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 april 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets arbetsordning

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut,

upphävs i handels- och industriministeriets arbetsordning av den 27 januari 2006 (89/2006) 10 § samt

ändras 3, 5 och 6 §, 9, 16, 22 § 2 mom., 27, 33 a, 43 § 1 mom. och 48 § 1 mom., av dem 33 a § sådan den lyder i förordning 498/2006, som följer:

3 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp behandlar och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller ministeriet och dess förvaltningsområde samt andra frågor som handels- och industriministern, statssekreteraren eller kanslichefen bestämmer.

Ledningsgruppen består av ministern, statssekreteraren och kanslichefen, avdelningscheferna och ledarna och cheferna för de enheter som står utanför avdelningarna eller deras ställföreträdare samt de tjänstemän som ministern särskilt förordnar till detta. Ordförande för ledningsgruppen är ministern, vice ordförande statssekreteraren eller kanslichefen samt sekreterare en tjänsteman som kanslichefen förordnar. Ledningsgruppen sammanträder vid tidpunkter om vilka bestäms särskilt.

Dessutom sammanträder vid behov under kanslichefens ledning ministeriets tjänstemannaledningsgrupp, till vilken hör utöver avdelningscheferna också ledarna och cheferna för verksamhetsenheterna.

5 §
Verksamhetsenheterna

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen och teknologiavdelningen, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna och som direkt lyder under kanslichefen förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och kommunikationsenheten.

6 §
Näringsavdelningen

Till näringsavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


13) statsgarantifonden,

14) ägarstyrningen av och ägartillsynen över Finnvera Abp samt Finlands industriinvestering Ab, samt

15) styrningen av och tillsynen över patent- och registerstyrelsen samt centralen för turistfrämjande.

9 §
Teknologiavdelningen

Till teknologiavdelningens verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


9) styrningen av och tillsynen över geologiska forskningscentralen, konsumentforskningscentralen, mätteknikcentralen, Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, säkerhetsteknikcentralen och statens tekniska forskningscentral.

16 §
Kanslichefen

Kanslichefen skall i enlighet med 45 § i reglementet för statsrådet leda och övervaka verksamheten vid ministeriet samt i detta syfte


5) leda och utveckla ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning,

6) ansvara för den allmänna säkerheten samt beredskapen inom ministeriets förvaltningsområde, samt

7) ansvara för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet.

22 §
Föredragande

Föredragande vid ministeriet är de tjänstemän som republikens president eller statsrådet utnämner till tjänsten samt de tjänstemän som i enlighet med arbetsfördelningen inom en verksamhetsenhet eller särskilt har förordnats till föredragande vid ministeriet.

27 §
Ärenden som avgörs av tjänstemännen

Kanslichefen, avdelningscheferna, cheferna för fristående verksamhetsenheter och övriga tjänstemän avgör övriga ärenden som skall avgöras vid ministeriet och som inte är principiellt viktiga eller vittsyftande, i enlighet med vad som bestäms nedan.

33 a §
Ärenden som enligt gruvlagen (503/1965) och med stöd därav utfärdade föreskrifter skall avgöras av ministeriet

Av de ärenden som enligt gruvlagen (503/1965) och med stöd därav utfärdade föreskrifter skall avgöras av ministeriet avgörs

1) ärenden som gäller utmålsläggning, förverkande av gruvrätt, tillsynen över efterlevnaden av gruvlagen eller sökande av ändring, och ärenden som med tanke på tillämpningen av gruvlagen anses vara av särskilt stor betydelse, av avdelningschefen vid teknologiavdelningen, samt

2) övriga ärenden, som enligt gruvlagen och gruvförordningen (663/1965) skall avgöras av ministeriet, av gruvöverinspektören.

43 §
Ställföreträdare

Ställföreträdare för kanslichefen är näringsavdelningens avdelningschef och när han eller hon är förhindrad övriga avdelningschefer enligt tjänsteår, biträdande avdelningschefen för näringsavdelningen, biträdande avdelningschefen för marknadsavdelningen och förvaltningsdirektören.


48 §
Beredskapsärenden

Ministeriets beredskapschef har till uppgift att bistå kanslichefen vid styrningen och samordningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes beredskapsplanering och beredskap.Denna arbetsordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 25 april 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Kanslichef
Erkki Virtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.