499/2007

Given i Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av ursprungssorter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 5 § 6 mom. i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994):

1 §
Förordningens syfte

Syftet med denna förordning är att reglera registreringen av lantsorter, gamla handelssorter och ändrade stammar av handelssorter av stråsäd och vallväxter i ursprungsväxtregistret som är ett i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) avsett funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret. Vid registerföringen skall nämnda lag samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den iakttas.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på registrering av ursprungssorter, om vilken föreskrivs i 54 § 1 mom. i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 (366/2007).

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ursprungsväxter lantsorter, gamla handelssorter eller ändrade stammar av gamla handelssorter,

2) lantsorter stammar av stråsäd samt vall- och foderväxter som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter (nr 117/00) vilka odlats länge på samma lägenhet eller område och vilka till största delen har ett annat ursprung än sådana kända gamla handelssorter som är vetenskapligt förädlade,

3) gamla handelssorter sorter som har uppstått som ett resultat av vetenskapligt växtförädlingsarbete genom olika förädlingsmetoder och förädlats för odlingsförhållandena i Finland men strukits ur Finlands nationella sortlista, och

4) ändrade stammar av gamla handelssorter sorter som har odlats länge på samma lägenhet så, att sortens ursprungliga egenskaper har ändrats när sorten har anpassat sig till förhållandena på lägenheten.

4 §
Registrering

Livsmedelssäkerhetsverket, nedan Evira, upprätthåller ursprungsväxtregistret för klarläggande av om en sort som omfattas av ansökan om avtal enligt 54 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007―2013 är sådan att ett avtal om odling av ursprungssorter i enlighet med förordningen kan ingås om odling av sorten i fråga.

En sort kan registreras i ursprungsväxtregistret för en sökande genom Eviras registreringsbeslut, om

1) sorten är en ursprungssort,

2) det för sorten har gjorts en sortundersökning som utförts av Evira eller någon annan motsvarande myndighet och i vilken sorten har konstaterats vara tillräckligt åtskiljbar från andra kända sorter och tillräckligt enhetlig och beständig,

3) sorten inte är upptagen i Finlands nationella eller i någon annan motsvarande sortlista,

4) den inte har ett gällande sortskydd,

5) namnet på sorten inte bryter mot lag, ordning eller god sed och inte kan förväxlas med namnet på en annan sort i samma artgrupp, ett varumärke eller ett firmanamn,

6) den som ansöker om registrering har förutsättningar för att upprätthålla sorten, samt

7) sökanden har presenterat en godtagbar motivering för sin äganderätt till sorten.

Evira publicerar två gånger om året, i mars och september, i facktidningar för lantbruket namnen på de sorter som är upptagna i registret samt innehavarna av registreringen och upprätthållarna av sorterna.

5 §
Registreringsansökan

För registreringen skall en skriftlig ansökan göras, som skall ges in till Evira. Det har inte fastställts någon ansökningstid utan ansökningar kan sändas in året runt.

I ansökan skall antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens namn och adress,

2) kommun och lägenhetssignum,

3) art och sortnamn,

4) sortens utvecklingshistoria,

5) sökandens detaljerade motivering till hans eller hennes äganderätt till den ursprungsväxt som presenteras i ansökan,

6) resultaten av den sortundersökning som Evira har utfört, om en sådan har utförts, och

7) sökandens samtycke till att de registreringsuppgifter som gäller honom eller henne publiceras beträffande sortnamnet samt namnet på innehavaren av registreringen och upprätthållaren av sorten.

Sökanden kan vid behov komplettera sin ansökan.

6 §
Registreringsbeslut

Evira fattar på grundval av ansökan ett beslut om registrering efter att resultaten av sortundersökningen har blivit färdiga. Registreringsbeslutet är avgiftsbelagt. Om storleken på avgiften bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (296/2006). Registreringsbeslutet sänds till sökanden med en betalningsanvisning.

I registreringsbeslutet och ursprungsväxtregistret skall antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) sökandens namn och adress,

2) art och sortnamn,

3) vilken i 3 § 2―4 punkten avsedd sortform det är fråga om,

4) datum när ansökan har lämnats in och registreringsbeslutet har fattats, och

5) namn och adress för upprätthållaren av sorten.

Registreringen är giltig så länge som förutsättningarna för registreringen finns eller tills den person som fått registreringen eller hans eller hennes representant skriftligen anmäler att han eller hon avstår från den.

7 §
Upprätthållande av sorten och hävning av registreringen

Angående en registrerad sort kan ingås ett avtal om upprätthållande med Evira. Innehavaren av registreringen kan överföra upprätthållandet av sorten till en annan person, som förbinder sig att uppfylla förpliktelsen att upprätthålla sorten. Den nya upprätthållaren skall anmäla ändringar i upprätthållandet till Evira. Evira har rätt att förbjuda överföring av sorten, om de krav som ställs i denna förordning inte uppfylls efter överföringen.

En person eller en sammanslutning som antecknats i registret och som har fått rätten att upprätthålla sorten är skyldig att upprätthålla sorten. Om upprätthållaren av sorten inte klarar av att producera sådant förökningsmaterial av sorten vars sortkännetecken motsvarar den registrerade sortens kännetecken eller upprätthållaren av sorten inte sänder Evira nödvändiga utredningar om att sorten upprätthålls på ändamålsenligt sätt och inte tillåter att metoderna för upprätthållande granskas, hävs avtalet om upprätthållande av sorten.

Evira utför på brukningsenheten de kontroller som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av lantsorter av stråsäd samt vall- och foderväxter och de kontroller som förutsätts i specialstödsavtalet om odling av ursprungssorter.

8 §
Användning av registreringsanmälan vid tillsynen

Evira skall sända tillsynsdokumenten för sorten i fråga till arbetskrafts- och näringscentralerna i fråga för att användas vid kontrollen av jordbrukarnas specialstödsavtal i samband med miljöstödet för jordbruket.

9 §
Ändringssökande

I ett beslut som en myndighet fattat med stöd av denna förordning får ändring sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen (586/1996) föreskrivs om sökande av ändring.

Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om sökande av ändring.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 29 maj 2001 om registrering av ursprungssorter (437/2001).

11 §
Övergångsbestämmelse

Denna förordning tillämpas också på avtal om odling av ursprungssorter enligt 26 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000) och på den registrering av ursprungssorter som avtalet förutsätter.

Helsingfors den 23 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.