496/2007

Given i Helsingfors den 26 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 11 december 2003 om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 1 § 13 och 14 punkten, rubriken för 2 § och 2 § 1 mom. samt 3 § 2 mom., av dem rubriken för 2 § och 2 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 276/2006, samt

fogas till 1 § en ny 15 och en ny 16 punkt och till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör


13) de uppgifter för den behöriga myndigheten som gäller garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket,

14) de delegerade uppgifter för förvaltningsmyndigheten som gäller utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket och de uppgifter för förvaltningsmyndigheten som gäller gemenskapsinitiativet LEADER+,

15) de uppgifter för den behöriga myndigheten som gäller Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och de uppgifter för förvaltningsmyndigheten som gäller programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet, samt

16) de uppgifter för förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och tillsynsmyndigheten som gäller Europeiska fiskerifonden och de uppgifter för förvaltningsmyndigheten och den utbetalande myndigheten som gäller det samlade programdokumentet för Fonden för fiskets utveckling.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och andra organ inom ministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör

Landsbygdsverket

forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Forststyrelsen

Skogsforskningsinstitutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelssäkerhetsverket

Geodetiska institutet

lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

veterinärmedicinska skadenämnden

interventionsfonden för jordbruket

gårdsbrukets utvecklingsfond.


3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns dessutom följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen: enheten för internationella ärenden, enheten för förvaltning och personalfrågor, ekonomienheten, dataadministrationsenheten och informationsenheten.

Intern revision lyder direkt under kanslichefen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Äldre regeringssekreterare
Riitta Itkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.