477/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 36 och 37 § i lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 36 § 1 och 2 mom. samt 37 § 1 mom., samt

fogas till 37 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 648/2006, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

36 §

Ett fondbolags bolagsstämma skall för varje räkenskapsperiod välja minst en revisor och en suppleant för denne för revision av bolaget och de placeringsfonder som det förvaltar. Utöver nämnda revisor väljer fondandelsägarna minst en revisor jämte suppleant.

Minst en revisor skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007).


37 §

Finansinspektionen skall förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) 36 § 1 eller 2 mom. i denna lag eller 3 § i revisionslagen har överträtts,

2) en revisor inte är oberoende enligt 24 eller 25 § i revisionslagen, eller om

3) en i fondbolagets bolagsordning intagen bestämmelse om revisorernas antal eller behörighet inte har iakttagits.

Finansinspektionen skall av Centralhandelskammarens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.