475/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 443/2006 och 638/2006, som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

En handelskammare har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som den har ålagts i revisionslagen (459/2007) samt

2) bestyrka handlingar i utrikeshandeln då en sådan uppgift har ålagts den i eller med stöd av någon annan lag.

En handelskammare har ett sådant revisionsutskott som avses i 43 § i revisionslagen. Centralhandelskammaren kan, efter att ha hört handelskamrarna i fråga, besluta att två eller flera handelskamrar har ett gemensamt revisionsutskott.

Centralhandelskammaren har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som den har ålagts i revisionslagen,

2) välja skiljemännen och ansöka om förordnande av en god man för skiljeförfarande i de inlösensituationer om vilka föreskrivs särskilt i aktiebolagslagen (624/2006),

3) sköta de uppgifter som den har ålagts i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000), samt

4) sköta de uppgifter som den har ålagts i denna lag och i värdepappersmarknadslagen (495/1989).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.