473/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 16 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 16 § som följer:

16 §
Revisorer

I fråga om revision av en arbetslöshetskassa gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).

För granskning av en arbetslöshetskassas förvaltning och räkenskaper skall vid kassamötet väljas minst två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna skall vara CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen eller GRM-revisor eller GRM-sammanslutning som avses i 2 § 3 punkten i nämnda lag. Har till revisor valts en sammanslutning som nämns ovan, behöver suppleanter inte väljas för revisorerna. En revisors mandattid fortgår till dess nytt val förrättas.

Upphör en revisors uppdrag under mandattiden eller förlorar en revisor sin behörighet för uppdraget och ingen revisorssuppleant finns, skall styrelsen se till att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.