470/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 9 kap. 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 340/2000, samt

ändras 9 kap. 1 § 1 mom., 3 och 4 § samt 6 § 3 mom., 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom., 14 a kap. 3 § 2 mom. 5 punkten och 4 §, 15 kap. 5 § 1 mom. och det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 16 kap. 8 § 4 punkten,

sådana de lyder, 9 kap. 1 § 1 mom., 3 och 4 § samt 6 § 3 mom., 11 kap. 5 § 2 mom., 14 kap. 3 § 2 mom. 8 punkten, 5 § 1 mom. och 17 § 1 mom., 14 a kap. 3 § 2 mom. 5 punkten och 4 §, 15 kap. 5 § 1 mom. och det inledande stycket i 7 § 1 mom. i sistnämnda lag och 16 kap. 8 § 4 punkten i lag 1525/2001, som följer:

9 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

I fråga om revision av försäkringsföreningar gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).


3 §

I en stor försäkringsförening skall minst en revisor vara en sådan CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen.

På revision av en stor försäkringsförening och försäkringsholdingsammanslutning tillämpas vad som i 25 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 40 § 2 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i sammanslutningar som är föremål för offentlig handel.

I en liten försäkringsförening skall revisorn och revisorssuppleanten vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning eller en i 2 § 3 punkten i nämnda lag avsedd GRM-revisor eller GRM-sammanslutning.

4 §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om

1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) revisorn inte har den behörighet som avses i denna lag eller i 3 § i revisionslagen eller revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 24 eller 25 § i revisionslagen, eller om

3) en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Försäkringsinspektionen skall begära ett utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 1 mom. 2 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall föreningens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för föreningen i föreskriven ordning valts en revisor i stället för den som Försäkringsinspektionen förordnat.

6 §

Vad som bestäms om revisor i 15 kap. 5―7 § och i 16 kap. 4 § i denna lag och i 3, 8, 18, 19, 24―26 och 51 § i revisionslagen skall på motsvarande sätt tillämpas på en granskare som avses i denna paragraf.


11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

5 §

De som deltagit i fattandet eller verkställandet av utdelningsbeslutet eller i upprättandet eller fastställandet av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt 15 kap. 1, 3 och 4 § i denna lag samt 51 § i revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel.

14 kap.

Fusion

3 §

Fusionsplanen skall uppta


8) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer i fusionen deltagande föreningars förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,


5 §

En eller flera CGR-revisorer eller, om endast små försäkringsföreningar deltar i fusionen, en CGR-revisor eller GRM-revisor, vilka är verksamma som oberoende sakkunniga, skall ge utlåtande om fusionsplanen till de föreningar som deltar i fusionen. I utlåtandet skall bedömas om fusionsplanen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av fusionsorsaken, värdet av den egendom som övergår till den övertagande föreningen samt vederlagets värde och dess skifte. I utlåtandet till den övertagande föreningen skall särskilt nämnas om fusionen är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. Utlåtandet skall dateras och undertecknas och det skall fogas till fusionsplanen.


17 §

Den överlåtande föreningens försäkringsbestånd samt övriga tillgångar och skulder, med undantag av yrkande som grundar sig på 15 kap. 1 och 3 § i denna lag och 51 § i revisionslagen, övergår utan likvidationsförfarande till den övertagande föreningen, när verkställandet av fusionen har registrerats. Samtidigt upplöses den överlåtande föreningen.


14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

3 §

Planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall uppta


5) utredning om de särskilda förmåner och rättigheter som tillkommer den överlåtande och den övertagande föreningens förvaltningsrådsmedlemmar och styrelsemedlemmar, verkställande direktör, revisor och en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,


4 §

En eller flera CGR-revisorer eller, om överlåtelsen av försäkringsbeståndet sker mellan två små försäkringsföreningar, en CGR-revisor eller GRM-revisor, vilka är verksamma som oberoende sakkunniga, skall ge både den överlåtande och den övertagande föreningen utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet. I utlåtandet skall bedömas om planen ger riktiga och tillräckliga uppgifter om omständigheter som är ägnade att inverka väsentligt på bedömningen av orsaken till att försäkringsbeståndet överlåts, värdet av det försäkringsbestånd som övergår till den övertagande föreningen och den egendom som enligt avtalet skall överföras som täckning för beståndet samt ett eventuellt vederlags värde. I utlåtandet skall särskilt nämnas om överlåtelsen av försäkringsbeståndet är ägnad att äventyra betalningen av föreningens skulder. I fråga om de sakkunniga och utlåtandet skall i övrigt i tillämpliga delar iakttas 14 kap. 5 §.

15 kap.

Skadeståndsskyldighet

5 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för föreningens räkning med stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 51 § i revisionslagen fattas av föreningsstämman. Styrelsen har dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan på grund av en straffbar gärning.


7 §

Talan på föreningens vägnar kan med stöd av 1 eller 3 § i denna lag eller 51 § i revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot


16 kap.

Särskilda stadganden

8 §

Den som uppsåtligen


4) bryter mot bestämmelserna om utlåtanden som skall utarbetas av en revisor som är verksam som oberoende sakkunnig,


skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsföreningsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG (32006L0043); EGT nr L 157, 9.6.2006, s. 87

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.