469/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 39 a § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 359/2002, samt

fogas till 39 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., som följer:

39 a §
Revision

Representationen för ett försäkringsbolag från tredje land skall ha minst en revisor och en revisorssuppleant. Minst en revisor och en revisorssuppleant skall vara en CGR-revisor eller CGR-sammanslutning som avses i 2 § 2 punkten i revisionslagen (459/2007).

Försäkringsinspektionen skall förordna en revisor för representationen, om

1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen,

2) revisorn inte har den behörighet som avses i 3 § i revisionslagen, eller om

3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 24 eller 25 § i revisionslagen.

Försäkringsinspektionen skall begära utlåtande av Centralhandelskammarens revisionsnämnd i ett ärende som avses i 2 mom. 3 punkten och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.