465/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 12 § i lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 12 § 3 mom., sådant det lyder i lag 942/1994, samt

ändras 12 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

12 §

I fråga om revision av en stiftelse gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (459/2007).

En stiftelse skall för granskning av räkenskaperna och förvaltningen ha minst en revisor. Bestämmelser om skyldigheten att välja CGR-revisor och revisorssuppleant finns i 2 kap. i revisionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Ett undantag som på basis av 12 § har medgetts en stiftelse och som avser val av revisor gäller till utgången av undantagets giltighetstid, dock högst till den 31 december 2011.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.