463/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 67 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 938/1994, samt

ändras det inledande stycket i 3 § 1 mom. och 3 § 1 mom. 9 punkten, 8 § 10 punkten samt 63―65 §, av dem 3 § 1 mom. 9 punkten och 65 § sådana de lyder i sistnämnda lag samt 63 och 64 § sådana de lyder delvis ändrade i sistnämnda lag, som följer:

3 §
Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande bestämmelser i lagen om aktiebolag (734/1978):


9) bestämmelserna i 15 kap. om skadeståndsskyldighet, så att bestämmelserna om verkställande direktören tillämpas på disponenten och att det ansvar som uppkommer som en följd av överträdelse av lagen om aktiebolag även gäller överträdelser av denna lag; i fråga om en revisors ansvarsskyldighet gäller dessutom 51 § i revisionslagen (459/2007), samt


8 §
Bolagsordning

I ett bostadsaktiebolags bolagsordning skall anges


10) antalet medlemmar och suppleanter i styrelsen samt vid behov antalet revisorer och revisorssuppleanter eller deras minimi- och maximiantal samt deras mandattid,


63 §
Val av revisor

I fråga om revision av ett bostadsaktiebolag gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen. På revision av ett bostadsaktiebolag tillämpas dock inte bestämmelserna om koncern i revisionslagen.

Bestämmelser om revisionsskyldighet finns i 2 kap. i revisionslagen. Revisorn väljs av bolagsstämman.

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 4 § i revisionslagen. Bolagsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett bolag som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter.

64 §
Mandattiden för revisor

Revisorns mandattid upphör och en ny revisors mandattid börjar vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer på valet och som beslutar om valet av ny revisor. I bolagsordningen kan bestämmas om en annan tidsbunden mandattid eller att den skall fortgå tills vidare. Också när en ny revisor väljs kan det beslutas något annat om när mandattiden skall upphöra och en ny mandattid börja.

65 §
Skyldighet att välja revisor

Utöver vad som föreskrivs i revisionslagen skall i ett bostadsaktiebolag väljas en revisor, om

1) antalet lägenheter i den eller de byggnader som bolaget äger uppgår till minst 30, eller

2) detta vid den ordinarie bolagsstämman eller den bolagsstämma vid vilken ärendet enligt stämmokallelsen skall behandlas, yrkas av aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

Om bolagsstämman inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar länsstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en aktieägare ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från bolagsstämman.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På bostadsaktiebolag som bildats innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om behörighetsvillkor för revisor i 65 § 1 punkten som gällde vid lagens ikraftträdande samt bestämmelserna i den revisionslag (936/1994) som upphävs om val av annan revisor än en CGR- eller GRM-revisor eller en CGR- eller GRM-sammanslutning och om revision som en sådan revisor verkställer avseende räkenskapsperioder som avslutas senast den 31 december 2011.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.