460/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 3 kap. 12 § och 7 a kap. 3 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 3 kap. 12 § och 7 a kap. 3 § 2 mom., sådana de lyder i lag 1304/2004, som följer:

3 kap.

Bokslut och verksamhetsberättelse

12 §
Uppgifter om revision

Om den bokföringsskyldiges bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning granskas enligt revisionslagen (459/2007), skall den bokföringsskyldige foga en kopia av revisionsberättelsen till sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse som ges in för registrering samt till det bokslut och den verksamhetsberättelse som den bokföringsskyldige själv publicerar.

Utan hinder av 1 mom. behöver en kopia av revisionsberättelsen inte fogas till ett sådant sammandrag av bokslutet eller verksamhetsberättelsen som avses i 10 § 3 mom. Om revisorn lämnar något annat än ett uttalande utan reservation som avses i revisionslagen eller på basis av sin revision tar upp en sådan tilläggsuppgift som avses i 15 § 3 mom. eller ett sådant påpekande som avses i 15 § 4 mom. i revisionslagen, skall detta nämnas i sammandraget.

7 a kap.

Bokslut och koncernbokslut som skall upprättas enligt internationella redovisningsstandarder

3 §
Frivillig tillämpning av internationella redovisningsstandarder

Andra än i 2 § avsedda bokföringsskyldiga får upprätta sina bokslut eller koncernbokslut med iakttagande av internationella redovisningsstandarder, om deras bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning granskas i enlighet med revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006
EkUB 33/2006
RSv 293/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG (32003L0051); EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.