446/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om främjande av användningen av biodrivmedel för transport

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja användningen av biodrivmedel för att motorbensin och dieselolja skall kunna ersättas i trafiken.

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel, nedan kallat biodrivmedelsdirektivet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) biodrivmedel för transportändamål avsett flytande eller gasformigt bränsle som framställs av biomassa; med biomassa avses den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

2) motorbensin de flyktiga mineraloljor tillhörande varukod 2710 i tulltariffen som avses i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och som är avsedda att användas som drivmedel i motordrivna fordon med ottomotor,

3) dieselolja de dieseloljor tillhörande varukod 2710 i tulltariffen som avses i lagen om accis på flytande bränslen och som är avsedda att användas som drivmedel i motordrivna fordon med dieselmotor,

4) distributör en drivmedelsdistributör som enligt 10 § 1 mom. i lagen om påförande av accis (1469/1994) är accisskyldig för motorbensin eller dieselolja avsedd för transportändamål som han levererat till accisbelagd konsumtion från ett skattefritt lager i Finland samt den som enligt nämnda bestämmelse är accisskyldig för motorbensin eller dieselolja som han tagit emot,

5) leverans till konsumtion leverans av motorbensin, dieselolja eller biodrivmedel från ett skattefritt lager till accisbelagd konsumtion i Finland eller mottagande från en annan medlemsstat eller import från ett land utanför gemenskapen av sådana drivmedel till accisbelagd konsumtion i Finland,

6) energiinnehåll ett drivmedels nedre värmevärde; drivmedlen har följande värmevärden angivna i megajoule per liter (MJ/l): motorbensin 32,3 MJ/l, dieselolja 35,7 MJ/l, bioetanol 21,2 MJ/l, biodiesel (FAME) 33,2 MJ/l, syntetisk biodiesel (BTL) och motsvarande 34,4 MJ/l. Värmevärdet för ETBE (etyltertiärbutyleter) är 27,0 MJ/l, varav biodrivmedlets andel anses vara 47 procent. När energiinnehållet bestäms anses bränslet vara levererat vid en temperatur av 15 grader Celsius.

När ett biodrivmedel för vilket det nedre värmevärdet inte angetts ovan levereras till konsumtion skall distributören i samband med den anmälan som avses i 7 § ange värmevärdet för biodrivmedlet i fråga och den standard enligt vilken värmevärdet bestämts.

3 §
Tillämpningsområde

En distributör skall leverera biodrivmedel till konsumtion i enlighet med vad som bestäms nedan.

Lagen tillämpas inte på sådana statliga säkerhetsupplag som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992). Lagen tillämpas inte heller på en distributör som under ett kalenderår levererar sammanlagt högst en miljon liter motorbensin, dieselolja och biodrivmedel till konsumtion.

4 §
Behöriga myndigheter och tystnadsplikt

Tullverket skall övervaka efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den samt sörja för verkställigheten av lagen. För tullmyndighetens befogenheter gäller 15 och 18 kap. i lagen om påförande av accis.

I fråga om skyldigheten att hålla de uppgifter och handlingar hemliga som tullmyndigheten erhåller med stöd av denna lag tillämpas 16 kap. i lagen om påförande av accis. Tullmyndigheten får likväl lämna uppgifter och handlingar till handels- och industriministeriet för att ministeriet skall kunna utföra sina uppgifter enligt denna lag och för att genomföra den rapportering som avses i biodrivmedelsdirektivet.

2 kap.

Skyldighet att tillhandahålla biodrivmedel

5 §
Leverans av biodrivmedel till konsumtion

År 2008 skall en distributör leverera biodrivmedel till konsumtion (distributionsskyldighet) så att dess andel, räknad enligt energiinnehållet, av den sammanlagda mängd motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som distributören levererar det året är minst två procent.

År 2009 skall andelen biodrivmedel som levereras till konsumtion vara minst fyra procent.

Från och med 2010 skall andelen biodrivmedel som levereras till konsumtion varje år vara minst 5,75 procent.

6 §
Avtal mellan distributörer

För att fullgöra sin distributionsskyldighet kan en distributör avtala om att helt eller delvis överföra skyldigheten till en annan distributör. Vid avtalstvist eller om distributionsskyldigheten av någon annan orsak som anknyter till avtalet inte fullgörs, ansvarar varje distributör för fullgörandet av sin egen distributionsskyldighet och för de påföljder som denna lag föreskriver. En kopia av avtalet skall lämnas till tullmyndigheten i samband med den anmälan som avses i 7 §.

7 §
Anmälningsskyldighet

En distributör skall varje år genom en anmälan redovisa de mängder motorbensin, dieselolja respektive biodrivmedel som distributören levererat till konsumtion under det föregående kalenderåret.

En distributör som levererar biodrivmedel till konsumtion på grundval av ett i 6 § avsett avtal skall i sin anmälan specificera de mängder biodrivmedel som han i enlighet med avtalet levererar till konsumtion.

Anmälan skall lämnas till tullmyndigheten på distributörens hemort senast under mars månad året efter det år som anmälan avser.

8 §
Bokföringsskyldighet

Av distributörens bokföring skall framgå de mängder motorbensin, dieselolja och biodrivmedel som levererats till konsumtion liksom biodrivmedlens energiinnehåll och övriga uppgifter som är nödvändiga vid tillsynen enligt denna lag.

Hur länge och i vilken form bokföringsmaterialet skall bevaras fastställs i lagen om påförande av accis.

9 §
Distributörers och utomståendes skyldighet att lämna uppgifter

På distributörers och utomståendes skyldighet att lämna uppgifter för tillsynen över efterlevnaden och uppföljning av verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som meddelats med stöd av den tillämpas 15 kap. i lagen om påförande av accis.

10 §
Force majeure

Om en distributör på grund av exceptionella och oförutsedda förändringar i tillgången på biodrivmedel eller av något annat liknande skäl som kan anses utgöra ett oöverstigligt hinder inte kan fullgöra den distributionsskyldighet som avses ovan, kan handels- och industriministeriet på ansökan av distributören antingen sänka den procentuella andel biodrivmedel som avses i 5 § eller slopa distributionsskyldigheten för det kalenderår som ansökan avser.

En ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldigheten skall lämnas till handels- och industriministeriet inom den tid som anges i 7 § 3 mom. och en kopia av ansökan skall lämnas till tullmyndigheten i samband med den anmälan som avses i 7 §.

3 kap.

Påföljder och ändringssökande

11 §
Påföljdsavgift

Om en drivmedelsdistributör inte har levererat biodrivmedel till konsumtion enligt 5 §, skall den tullmyndighet som avses i 7 § 3 mom. påföra distributören en påföljdsavgift. Avgiften beräknas på den mängd biodrivmedel som distributören är skyldig att leverera till konsumtion enligt 5 § till den del distributören inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med den anmälan som distributören lämnat enligt 7 § 1 mom. Påföljdsavgiften är 0,04 euro per megajoule.

Påföljdsavgiften skall påföras under det kalenderår då den anmälan som avses i 7 § 1 mom. lämnats eller borde ha lämnats. Om påföljdsavgift, på grund av att en drivmedelsdistributör helt eller delvis försummat sin redovisningsskyldighet eller lämnat en bristfällig, vilseledande eller felaktig anmälan, inte alls blivit påförd eller påförts till ett för lågt belopp, skall tullmyndigheten påföra distributören en påföljdsavgift till det belopp som av ovan beskrivna skäl tidigare inte påförts distributören. Påföljdsavgiften skall påföras inom tre år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter det kalenderår som avses ovan.

Påföljdsavgift påförs även när en sådan ansökan om lindring eller slopande av distributionsskyldighet som avses i 10 § lämnats. Påföljdsavgift återbetalas till den del distributionsskyldigheten lindras.

12 §
Felavgift

Om en drivmedelsdistributör försummat sin skyldighet enligt 7, 8 eller 9 § kan tullmyndigheten påföra en felavgift på minst 500 euro och högst 5 000 euro.

När storleken på felavgiften bestäms skall det beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

13 §
Ändringssökande

Beslut som tullmyndigheten eller handels- och industriministeriet fattar med stöd av denna lag kan överklagas genom besvär enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 kap.

Kompletterande bestämmelser och ikraftträdande

14 §
Kvalitetskrav för drivmedel och markering av distributionsställen

Den motorbensin och dieselolja med tillsats av biodrivmedel som levereras till konsumtion skall uppfylla de kvalitetskrav för motorbensin och dieselolja som fastställts med stöd av miljöskyddslagen (86/2000).

Om ett drivmedel innehåller en volymandel biobränsle, bestående av etanol eller metylester av fettsyra (FAME), som överskrider fem procent, skall de distributionsställen där drivmedlet levereras till konsumtion förses med en särskild märkning som anger denna volymandel.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelser om när 5 § 3 mom. träder i kraft utfärdas dock genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 231/2006
EkUB 34/2006
RSv 291/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/30/EG (32003L0030); EUT nr L 123, 17.5.2003, s. 42―46

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.