445/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om Konsumentverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om Konsumentverket (1056/1998) 2 § 2 mom. och 10 §, sådana de lyder i lag 9/2007, samt

fogas till lagen en ny 9 b § som följer:

2 §
Administrativ ställning

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte Konsumentverket och konsumentombudsmannen i deras uppgift att som myndighet övervaka att lagstiftningen iakttas eller konsumentombudsmannens åtgärder när det gäller att bistå konsumenter enligt 9 §, anföra gruppklagomål enligt 9 a § eller väcka grupptalan enligt 9 b §.

9 b §
Grupptalan

Konsumentombudsmannen kan väcka grupptalan enligt vad som närmare föreskrivs i lagen om grupptalan (444/2007).

10 §
Ändringssökande

I konsumentombudsmannens beslut i ärenden som hör till marknadsdomstolens behörighet eller som gäller bistående av konsumenter enligt 9 §, anförande av gruppklagomål enligt 9 a § eller väckande av grupptalan enligt 9 b § får ändring inte sökas genom besvär. I fråga om sökande av ändring gäller i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996) eller i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 154/2006
LaUB 30/2006
RSv 303/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.