440/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 30 a § 2 mom., 34 § 1 och 3 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom., sådana de lyder, 30 a § 2 mom. och 34 § 3 mom. i lag 593/2002 samt 34 § 1 mom., 36 § 1 mom. och 40 § 5 mom. i lag 1326/1999, som följer:

30 a §

Pensionsanstalten, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralen eller kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av den som får avträdelsestöd kräva utredning om att han eller hon fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom eller henne utsatt skälig tid lämnar nämnda utredning, kan pensionsanstalten besluta att utbetalningen av avträdelsestödet avbryts tills utredningen har lämnats.


34 §

För verkställigheten av denna lag svarar kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Renbeteslagsföreningen och pensionsanstalten.


Landsbygdsverket ersätter jord- och skogsbruksministeriet som avtalspart i det avtal om användningen av Europeiska gemenskapens medel som ministeriet ingått med pensionsanstalten och som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. I avtalet anges de uppgifter som pensionsanstalten skall sköta i stället för utbetalningsstället på det sätt som bestäms om dem i lag, nämnda förordning av rådet och i förordning av statsrådet. Vid behov kan Landsbygdsverket också ändra avtalet eller förlänga dess giltighetstid på det sätt som bestäms i gemenskapens lagstiftning. I avtalet kan också tas in bestämmelser om tekniska omständigheter som behövs för att pensionsanstaltens föreskrivna upplysningsskyldighet och andra skyldigheter skall kunna uppfyllas, såsom verifiering av utgifternas riktighet, tillhandahållandet av uppgifter som behövs för utbetalningsställets redovisning av utgifterna och andra redovisningar samt tidsfristerna för dem.

36 §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att mottagaren av avträdelsestöd inte bedriver jordbruk och att såväl avträdaren som förvärvaren iakttar förbindelserna enligt denna lag.


40 §

Pensionsanstalten är skyldig att lämna jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen nödvändiga upplysningar för uppgifterna enligt 36 § 1 mom. samt för övervakning av stödsystemet för beskogning av åker enligt lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.