436/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 1991 om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (1558/1991) 6 §, och

ändras 1 § 2 mom. samt 5 §, sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 48/2000 och 5 § delvis ändrad i lag 694/1992, som följer:

1 §

Kommunen skall lämna handräckning och ge utlåtanden och redogörelser till jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralen och andra statliga myndigheter i ärenden som gäller landsbygdsnäringarna samt rennäringen och naturnäringarna.

5 §

Tillsynen över det kommunala organets verksamhet utövas av arbetskrafts- och näringscentralerna, Landsbygdsverket och jord- och skogsbruksministeriet i fråga om de uppgifter som nämns i 1 §.

Kommunerna beviljas statsandel för skötseln av de i 1 § nämnda uppgifterna enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.