435/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 5, 7, 8 a och 13 a §,

av dem 8 a § sådan den lyder i lag 550/1997 och 13 a § sådan den lyder i lag 38/1997, och

ändras 1―4 och 6 §, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom., 10 § samt 11 § 1 och 3 mom.,

av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 443/2002, rubriken för 8 § och 8 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag och 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag 550/1997, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller tillämpningen av kvotsystemet enligt rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, nedan rådets förordning, och av kompletterande gemenskapslagstiftning.

2 §
Behörig myndighet

Verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralerna.

Landsbygdsverket kan i fråga om någon uppgift eller uppgiftskategori överföra uppgifter som hör till dess behörighet på arbetskrafts- och näringscentralerna. Referenskvantiteten och den fettprocent som hör samman med referenskvantiteten (grundfettprocent) fastställs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

I landskapet Åland utför länsstyrelsen de uppgifter som enligt denna lag ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna.

3 §
Register

Landsbygdsverket godkänner mjölkuppköparna och för ett register där det införs uppgifter om fastställda referenskvantiteter, fettprocent och avgifter som skall betalas samt behövliga identifierings- och kontaktuppgifter i fråga om mjölkuppköpare och mjölkproducenter. På offentligheten för registeruppgifterna, utlämnandet av dem och avgifterna för utlämnandet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), och på behandlingen av personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). Uppgifterna förvaras i registret i tio år från den sista anteckningen, om det inte fortfarande är behövligt att förvara uppgifterna på grund av sådan övervakning som Europeiska gemenskapens regelverk förutsätter.

Närmare bestämmelser om förvaltningen av registret kan meddelas genom förordning av statsrådet. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid driften av informationssystemet, sökkriterierna och andra villkor för användningen av systemet.

4 §
Referenskvantitet för leveranser

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer på ansökan av en producent som avses i artikel 5 punkt c i rådets förordning en individuell referenskvantitet och grundfettprocent för producenten, om denne i enlighet med artikel 5 punkt f i rådets förordning börjar leverera mjölk till en uppköpare som avses i artikel 5 punkt e. Referenskvantiteten för leveranser är den kvantitet mjölk, uttryckt i liter, som producenten under en tolvmånadersperiod som inleds den 1 april respektive år, nedan produktionsperiod, har rätt att utan någon överskridningsavgift leverera till den ovan avsedda uppköparen.

6 §
Referenskvantitet för direktförsäljning

Arbetskrafts- och näringscentralen fastställer på ansökan av producenten en individuell referenskvantitet för direktförsäljning för en producent som bedriver sådan direktförsäljning som avses i artikel 5 punkt g i rådets förordning. Referenskvantiteten för direktförsäljning är den kvantitet, uttryckt i liter, som producenten under produktionsperioden har rätt att utan någon överskridningsavgift sälja eller överföra i form av mjölk direkt till konsumenterna eller i form av andra mjölkprodukter.

Landsbygdsverket fastställer ekvivalenter för ost och andra mjölkprodukter, med undantag för grädde och smör, som levereras från lägenheten.

8 §
Försummad överskridningsavgift

Om den avgiftsskyldige inte på eget initiativ har betalat överskridningsavgift för överskridning av referenskvantiteten för mjölk eller om han har betalat för litet i avgift, läggs till beloppet som skall betalas dröjsmålsränta enligt artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 595/2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.


10 §
Delegation

För beredningen och uppföljningen av de nationella åtgärder som avses i denna lag tillsätter jord- och skogsbruksministeriet en delegation vars uppgift är att följa hur kvotsystemet för mjölk och mjölkprodukter fungerar i Finland och att vid behov ge förslag om genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av systemet.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst sex andra medlemmar som skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, lantbruksproducenternas centralorganisationer och mejeriföretagen. Personliga suppleanter i delegationen kan utses för medlemmarna.

11 §
Ändringssökande

Ändring i Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och näringscentralens beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos besvärsnämnden söks ändring genom besvär också i beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland har fattat.


Ändring i besvärsnämndens samt jord- och skogsbruksministeriets beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ändring i besvärsnämndens beslut får sökas genom besvär om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.