433/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) 4 § 1 mom. samt 5 och 7 §, av dem 4 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder i lag 92/1995, och

fogas till 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om inom vilken tid den skadelidande för att få ersättning skall göra en ersättningsansökan hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken den skadade fastigheten eller det skadade lösöret finns eller, om det är fråga om en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om den ansökningsblankett som skall användas för ansökan om ersättning och om de upplysningar som skall fogas till ansökan.


De regionala skogscentralerna kan för sakkunnighjälp som de har gett betalas ersättning ur det anslag som avses i 1 § 2 mom. på de grunder om vilka det bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall, efter att ha utfört de värderingar som anges i 2 mom., till Landsbygdsverket lämna in kopior av ansökningarna och värderingsprotokollen, av bilagorna till ansökan och av de andra handlingar som behövs.

5 §

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar om beviljande av ersättning och betalar ersättningen sedan Landsbygdsverket i de enskilda fallen har konstaterat att det är fråga om ersättande av skador som avses i denna lag och inom ramen för anslaget har ställt de utifrån de enskilda fallen uträknade och för ersättande av skadorna behövliga medlen till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om ersättningsprocenten, som kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag.

7 §

Om inte något annat bestäms i denna lag iakttas dessutom i tillämpliga delar lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.