432/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 25 kap. 8 § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 25 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 612/1989, som följer:

25 kap.

Om skifte av gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskap

8 §

Innan ett slutligt arvskifte enligt detta kapitel förrättas skall skiftesmannen, vid behov eller då en delägare i dödsboet yrkar det, inhämta utlåtande av den arbetskrafts- och näringscentral inom vilken driftscentret för den gårdsbruksenhet som helt eller delvis hör till kvarlåtenskapen är beläget. Utlåtandet skall gälla följande frågor:

1) är den gårdsbruksenhet som hör till kvarlåtenskapen sådan att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av den eller utgör de i kvarlåtenskapen ingående lägenheterna och lägenhetsdelarna var för sig eller tillsammans med lägenheter och lägenhetsdelar som ägs av den lämpliga övertagaren av gårdsbruket eller hans make, eller tillsammans med den del som i fall som avses i 1 b § 2 mom. tillhör den efterlevande maken, ett sådant gårdsbrukskomplex att odlaren och medlemmarna av hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av det,

2) har den som önskar att en gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel, som hör till kvarlåtenskapen, i enlighet med detta kapitel skall tas med i hans arvslott tillräckliga yrkesförutsättningar att idka gårdsbruk,

3) vem av flera sådana lämpliga övertagare av gårdsbruk, som önskar att en i kvarlåtenskapen ingående gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel i enlighet med detta kapitel skall tas med i deras arvslotter, har de bästa yrkesförutsättningarna att idka sådant lantbruk som kan komma i fråga,

4) är det med beaktande av 4 § möjligt att i samband med skiftet överlåta områden från en gårdsbruksenhet till andra delägare, samt

5) vilket är det gängse värdet på den gårdsbruksenhet, lägenhet eller lägenhetsdel som hör till kvarlåtenskapen och vilket är det beräknade värdet enligt 2 §.

Godkänner delägaren inte arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande, kan han inom en månad från det han bevisligen fick del av detta begära utlåtande av Landsbygdsverket om de omständigheter som nämns i 1 mom. Landsbygdsverket skall sända utlåtandet till den som har begärt det och till skiftesmannen.

Arbetskrafts- och näringscentralen och Landsbygdsverket skall avge utlåtandena i brådskande ordning.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

När denna lag träder i kraft behandlas de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och som enligt denna lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter dock vid jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.