431/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om landsbygdsnäringsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994) 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 mom. och 7 § 5 mom., av dem 2 § sådan den lyder i lag 305/2005, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

För skötseln av uppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde förs administrativa register över gårdsbruksenheterna, skogsbrukslägenheterna, trädgårdsföretagen, pälsfarmerna, rennäringsföretagen och övriga kunder inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt lägenheter med ett eller flera produktionsdjur eller andra djurhållningsenheter samt statistikregister. Tillsammans utgör dessa register landsbygdsnäringsregistret. Nämnda företag och enheter benämns nedan registerenheter.


2 §
Registrets ändamål

Uppgifterna i registret används vid förvaltning och övervakning av stöden inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt tillsyn över iakttagandet av lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd, växters sundhet, insatsvaror som används inom jordbruk, jordbruksprodukter och livsmedel, vid beredning av beslutsfattandet om de nämnda uppgifterna, vid planering av åtgärder och uppföljning av deras verkningar, för statistiska ändamål och för forskning. Vidare kan uppgifterna i registret användas vid uttag av den ersättning enligt 6 c § i lagen om växtförädlarrätt (789/1992) som skall betalas till sortägaren för nyttjande av egenproducerat utsäde, enligt vad som bestäms om saken i nämnda lag.

3 §
Förande av registret

Registret förs av Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, var och en av dem till den del som gäller det egna ansvarsområdet. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral svarar för det tekniska upprätthållandet av registret. Registret används och uppdateras i den omfattning som skötseln av de föreskrivna uppgifterna förutsätter av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, arbetskrafts- och näringscentralerna, kommunernas landsbygdsnärings- och livsmedelstillsynsmyndigheter, länsstyrelserna och kommunalveterinärerna.


7 §
Givande och utlämnande av registeruppgifter

Den registeransvarige beslutar om utlämnande av uppgifter till utomstående.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.