430/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 25 och 27 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 25 § 3 mom. och 27 § som följer:

25 §
Ansökningsförfarande

Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om ansökningstiderna. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om vilken behörig myndighet ansökan om respektive stödform skall lämnas in till.

27 §
Beviljande av undantag

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från villkor i 3 § 2 mom. 2 punkten, utom de som gäller ålder. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall särdragen hos företagsformen, produktionens tidigare stödberättigande samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från det villkor som föreskrivs i 10 § 2 mom. 1 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall den sökandes möjlighet att på ett rimligt avstånd skaffa tillräckligt med åkrar som lämpar sig för odling, huruvida husdjursskötseln idkas i syfte att förvärva inkomster samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl bevilja en sökande undantag från de tekniska krav i fråga om växthusens konstruktion som avses i 11 § 2 mom. 4 punkten. Vid prövning av om särskilda skäl föreligger skall de växter som odlas, byggnadsmaterialens lämplighet samt andra motsvarande omständigheter beaktas.

Undantag enligt denna paragraf skall sökas årligen vid en tidpunkt som Landsbygdsverket bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.