428/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) 13 a §, sådan den lyder i lag 39/1997,

ändras 2 § 1 mom., 3 § 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § och rubriken för 13 §, av dem 12 § sådan den lyder i lag 1514/1994, samt

fogas till 13 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköter uppgifterna enligt denna lag samt de övervakningsuppgifter och andra uppgifter som hänför sig till dem.


3 §
Beslut

Om en myndighet som anges i 2 § har beviljat stöd med avvikelse från ansökan eller om ansökan har avslagits, ges sökanden som beslut ett utdrag ur protokollet eller ett separat beslut.


10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får inte sökas genom besvär. Ändring i den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut söks genom skriftligt rättelseyrkande hos arbetskrafts- och näringscentralen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Behörig att pröva rättelseyrkandet är den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde kommunen i fråga är belägen. Hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd anförs besvär över beslut som länsstyrelsen i landskapet Åland fattat i ärenden som avses i denna lag. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Besvärsskriften kan även lämnas in till den myndighet i vars beslut ändring söks. Myndigheten skall sända besvärsskriften jämte handlingarna i ärendet och sitt utlåtande om besvären till besvärsinstansen.

Ändring i ett beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd som gäller ett ärende som nämns i 7 eller 8 § får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen. Ändring i andra beslut som besvärsnämnden meddelar får sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

11 §
Ersättning till kommunen

För utgifter som kommunen åsamkas av skötseln av de uppgifter som avses i denna lag betalas kommunen ersättning enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996). I sådana fall som avses ovan i 2 § 3 mom. betalas kommunen dock ersättning enligt de grunder som anges i en förordning av statsrådet.


12 §
Avgifter för beslut

För myndigheters beslut som gäller stöd enligt denna lag tas avgift ut enligt vad som bestäms särskilt om uttag av avgifter. Den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens och arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner är avgiftsfria, dock inte arbetskrafts- och näringscentralens expeditioner i besvärsärenden.

13 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfarandet i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, till den del verkställigheten av den nationella lagstiftningen eller Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av de uppgifter om vilka det föreskrivs i 2 § i lagen om Landsbygdsverket (666/2006). Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om sådana ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.