427/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 20 § 1 mom., 55 § 1 mom., rubriken för 65 § och 65 § 2 mom., sådana de lyder, 20 § 1 mom., rubriken för 65 § och 65 § 2 mom. i lag 276/2004 och 55 § 1 mom. i lag 1379/2004, som följer:

20 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.


55 §
Verkställighetsmyndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Lapplands arbetskrafts- och näringscentral, landsbygdsnäringsmyndigheten i Enare kommun samt Forststyrelsen sköter verkställigheten av denna lag. Närmare bestämmelser om de förfaranden som skall iakttas vid verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.


65 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser än vad som bestäms i lag och förordning om styrning av stöd och om stödnivåer kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om formulären för köpe- och skuldebrev, ansökningar och beslut samt om andra formulär som behövs för verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Översättning till skoltsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.