426/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) 21 § 1 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 § 1 mom., 25 § 2 mom., 26 § 1 mom., 27 § 2 mom., 28 § 3 mom., 29 § 2 mom., 31 § 2 mom., 35 § 1 mom., 37 § 1 mom., 39 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom., 42 § 3 mom., 45 § 1 mom., 50 § 2 mom., 55 § 1 mom., 56 § 1 mom., 60 §, rubriken för 64 § och 64 § 2 och 3 mom. samt 74 §,

av dem 31 § 2 mom., 40 § 1 och 2 mom. och 45 § 1 mom. sådana de lyder i lag 275/2004, och

fogas till lagen en ny 76 a § som följer:

21 §
Statliga lån och ränta på dem

Kreditinstituten kan bevilja lån av de medel i gårdsbrukets utvecklingsfond som anvisats av jord- och skogsbruksministeriet (statliga lån). Landsbygdsverket beslutar om beviljande av lån till kreditinstitut för statlig långivning som genomförs med medel ur utvecklingsfonden.


23 §
Gottgörelser för statliga lån

Landsbygdsverket beslutar om den gottgörelse för kapital och räntor som på basis av statens ansvar skall betalas till kreditinstitut. Innan gottgörelsen fastställs skall Landsbygdsverket klarlägga att den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats och att förlusten inte har kunnat täckas med medel från försäljningen av den egendom som utgör säkerhet. Försäljning av säkerheten krävs dock inte när gäldenären eller tredje man som ansvarar för lånet vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller vid en annan liknande reglering eller vid reglering av säkerhetsansvaret får behålla den egendom som utgör säkerhet. Landsbygdsverket betalar gottgörelsen till kreditinstitutet med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Om kreditinstitutet efter betalningen av gottgörelsen kan driva in utestående amorteringar och räntor hos låntagaren, skall det redovisa de indrivna beloppen till Landsbygdsverket för intäktsföring i gårdsbrukets utvecklingsfond. Landsbygdsverket beslutar om återkrav hos låntagaren av den gottgörelse som har betalts till kreditinstitutet.


24 §
Behandlingstiden för ansökan om gottgörelse och dröjsmålsräntor på gottgörelser

Landsbygdsverket skall behandla en ansökan om gottgörelse som gäller statliga lån inom tre månader efter det att kreditinstitutets ansökan har inkommit till Landsbygdsverket och den slutliga förlusten till följd av gäldenärens och en eventuell borgensmans insolvens har konstaterats. Om avgörandet av ansökan om gottgörelse förutsätter att kreditinstitutet lämnar tilläggsutredning, räknas tiden om tre månader från det att de tilläggsutredningar som Landsbygdsverket begärt har lämnats in. Om tiden överskrids är staten skyldig att betala dröjsmålsränta för den överskridande tiden enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).


25 §
Redovisning av statliga lån

Betalningarna enligt Landsbygdsverkets beslut med anledning av kreditinstitutets ansökan om gottgörelse skall göras inom sju bankdagar efter det att kreditinstitutet har fått del av beslutet.

26 §
Ränta på räntestödslån

Den totalränta som kreditinstitutet tar ut för ett räntestödslån får vara högst lika hög som den ränta som banken tar ut för de lån med normal ränta som på sedvanliga villkor beviljas för liknande ändamål förhöjd med de extra kostnader som beviljandet och skötseln av räntestödslånen medför. Landsbygdsverket har rätt att inte godkänna ett lån som räntestödslån, om totalräntan på lånet avviker från den ovan nämnda räntan.


27 §
Allmänna bestämmelser om långivningen

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om utlåtanden som krävs för ansökan om stöd, lyftandet av lånemedlen, tiden för utförande av arbetet, betalningslättnader, uppbörden av amorteringar och ränta, tidpunkten för betalningarna, låneöverföringar, extra amorteringar och deras inverkan på amorteringar som förfaller, betalning av en fordran vars kapitalbelopp är litet och fullgörande av statens ansvar för statliga lån och om övriga omständigheter i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem. Landsbygdsverket kan meddela närmare föreskrifter om förfaranden i anslutning till beviljande av lånen och skötseln av dem samt om förfarandet för ändring av lånevillkoren.


28 §
De statliga lånens och räntestödslånens penningrörelse

Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om de fall där kreditinstituten kan utföra ovan nämnda uppgifter utan ett centralt finansiellt institut eller ett finansiellt serviceföretag. Landsbygdsverket undertecknar de i 1 mom. 3 punkten avsedda skuldebreven på statens vägnar.

29 §
Ersättning för kreditinstitutens kostnader

Landsbygdsverket skall besluta att de ersättningar enligt 1 mom. som betalts till ett kreditinstitut för skötseln av statliga lån helt eller delvis skall återkrävas hos kreditinstitutet, om kreditinstitutet inte har skött ett statligt lån så som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller så som god banksed kräver. Utan hinder av 43 och 44 § kan ersättningarna återkrävas under hela lånetiden.

31 §
Begränsningar i fråga om frivillig skuldsanering

Vid frivillig skuldsanering får befrielse från betalning av amorteringar på statliga lån inte beviljas, om realsäkerheten för lånet eller borgen genom affärsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet tryggar betalningen av amorteringarna. För bibehållande av gäldenärens bostad, tryggande av företagets fortsatta verksamhet eller av andra synnerligen vägande skäl kan befrielse från betalning dock beviljas. I sådana fall skall ansökan föras till Landsbygdsverket för avgörande.


35 §
Myndigheter

Verkställigheten av denna lag sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbetskrafts- och näringscentralerna och de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna.


37 §
Övervakning

Landsbygdsverket skall ordna övervakningen av användningen av medel så att det med hjälp av nödvändiga uppgifter om användningen av medlen och kontrolluppgifter kan fastställas om förutsättningarna för beviljande och betalning av stöd har funnits och om villkoren för beviljande och utbetalning av stöd har iakttagits.


39 §
Tillsynen vid kreditinstitut

Det kreditinstitut som beviljat lånet är skyldigt att på en specificerad begäran lämna Landsbygdsverket sådana uppgifter som är nödvändiga för att utreda om den som ansökt om lån varit i behov av stöd eller inte. Kreditinstitutet är också skyldigt att lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket de uppgifter och för granskning de handlingar som behövs för att konstatera om lånevillkoren och berörda gemenskapsrättsakter, denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den har iakttagits i övrigt. Den ovan nämnda skyldigheten att lämna uppgifter gäller även sekretessbelagda uppgifter.

40 §
Inspektionsrätt

Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralerna har rätt att utan förhandsmeddelande utföra de inspektioner som behövs för övervakningen av att förutsättningarna och villkoren i anslutning till beviljande, utbetalning och användning av bidrag, lån och andra stöd som avses i denna lag iakttas.

För att tillsynen och inspektionerna skall kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt kan jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket bemyndiga en annan myndighet eller en utomstående revisor att utföra inspektioner som gäller dem som förmedlar och beviljar stöd samt stödtagarna och vilka har samband med användningen av de stödformer som nämns i 1 mom. Revisorn skall vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen skall utse en ansvarig revisor för inspektionen. Den som bemyndigats skall i sitt inspektionsuppdrag iaktta förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på revisorn när han eller hon utför inspektionsuppdraget. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


42 §
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

En myndighet som deltar i verkställigheten av denna lag har utan hinder av tystnadsplikten rätt att också till jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket och för vidareförmedling till vederbörande myndighet inom Europeiska gemenskapen lämna ut en sådan i övrigt sekretessbelagd uppgift som behövs för övervakningen av att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits då stöd beviljats med delfinansiering av gemenskapen.

45 §
Behörigheten vid återkrav

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket beslutar om återkrav och indragning av de stöd som de har beviljat. I övrigt beslutar arbetskrafts- och näringscentralen om återkrav och indragning av stöd. Stödet skall återkrävas inom en skälig tid med beaktande av grunden för återkravet och personens betalningsförmåga. Tiden för återbetalning av bidrag får vara högst ett år och tiden för återbetalning av statligt lån högst två år. När lån och bidrag sägs upp och när stöd återkrävs skall det samtidigt beslutas om det kapital som skall betalas skall betalas i en eller flera poster. Stöd får inte återkrävas efter det att tio år har förflutit från utbetalningen av den sista stödposten.


50 §
Ränta och dröjsmålsränta på belopp som skall återbetalas

Landsbygdsverket kan av särskilda skäl besluta att man helt eller delvis låter bli att ta ut den i 1 mom. avsedda räntan, om stödtagarens förfarande har ägt rum under förmildrande omständigheter eller stödtagarens situation på grund av ålderdom, sjukdom, bestående arbetsoförmåga eller tvingande ekonomiska svårigheter eller av någon annan motsvarande orsak är sådan att räntorna inte skulle kunna drivas in.

55 §
Besvärsrätt

I ett beslut som Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen fattat med stöd av denna lag får en part söka ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd inom 30 dagar efter det att han eller hon har fått del av beslutet.


56 §
Förfarandet vid ändringssökande

Besvärsskriften kan tillställas besvärsinstansen eller den arbetskrafts- och näringscentral vars beslut överklagas. Om ändring söks i ett beslut som Landsbygdsverket fattat med stöd av denna lag kan besvärsskriften också tillställas Landsbygdsverket. Landsbygdsverket och arbetskrafts- och näringscentralen skall sända besvärsskriften samt handlingarna i ärendet och sitt utlåtande över besvären till landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.


60 §
Uttag av avgift för behandling av ärenden

För beslut som har fattats med stöd av denna lag tas avgift ut enligt vad som särskilt bestäms om uttag av avgifter. Landsbygdsverkets och arbetskrafts- och näringscentralens beslut om skuldsanering och andra lättnader i betalningen av krediter samt beviljande av stöd är dock avgiftsfria. Även beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd angående skuldsanering och andra lättnader i betalningen av krediter är avgiftsfria.

64 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms om de godtagbara kostnaderna för åtgärder som stöds, om de maximala totalinvesteringar som stöds, om tiden för genomförande av projekt och åtgärder och om överföring av stöd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan också bestämmas om förfarandet vid ansökan om samt beviljande och betalning av stöd.

Landsbygdsverket meddelar närmare föreskrifter om sökandens självkostnadsandel, skuldsaneringsplanen och förfarandet vid ersättning av kostnader i samband med skuldsanering. Landsbygdsverket meddelar föreskrifter om hur behövliga likviditets- och lönsamhetskalkyler samt andra kalkyler, utvecklingsplaner för landsbygdsföretag och avtal om skuldsanering skall göras upp. Dessutom meddelar Landsbygdsverket föreskrifter om köpe- och skuldebrevsformulären, om ansöknings-, avtals- och beslutsformulären och om detaljer i lagrings-, uppföljnings- och övervakningssystem i anslutning till skötseln av lån och stöd.

74 §
Statens ansvar för lån enligt tidigare lagstiftning

I fråga om statens ansvar för statliga lån som beviljats enligt den lagstiftning som gällde innan denna lag trädde i kraft av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Landsbygdsverket beslutar emellertid om den gottgörelse för kapital och räntor som på basis av statens ansvar skall betalas till kreditinstitutet.

76 a §
Uppgifter för Landsbygdsverket som följer av tidigare lagstiftning

Utan hinder av vad som i 70―76 § föreskrivs om bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som skall tillämpas på rättsförhållanden som uppkommit innan denna lag trätt i kraft sköts de uppgifter som hört till jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral av Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs särskilt genom lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

När denna lag träder i kraft överförs de ärenden som har inletts vid jord- och skogsbruksministeriet och som enligt denna eller någon annan lag eller enligt en förordning som utfärdas med stöd av lag hör till Landsbygdsverkets uppgifter till det nämnda verket för behandling. De ansökningar om gottgörelse enligt 23 § som är anhängiga vid jord- och skogsbruksministeriet avgörs dock av jord- och skogsbruksministeriet.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Översättning till nordsamiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.