424/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av 2 a och 3 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1966 om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966) det inledande stycket i 2 a § 1 mom. samt 2 a § 2 mom. och 3 § 4 mom., sådana de lyder i lag 1307/1994, som följer:

2 a §

Gårdsbrukets utvecklingsfond finns i anslutning till jord- och skogsbruksministeriet. Fonden förvaltas av en direktion som tillsätts av statsrådet. Bestämmelser om direktionens sammansättning och mandatperiod utfärdas genom förordning av statsrådet. Direktionen skall


Förvaltningen av gårdsbrukets utvecklingsfond samt fondens bokföring och betalningar sköts till andra delar än de som nämns i 1 mom. av Landsbygdsverket, om inte annat föreskrivs i lag. Statsrådet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om dessa uppgifter när det gäller Landsbygdsverket.

3 §

Fondens medel får användas för köp av referenskvantiteter för mjölk till och försäljning av dem från den nationella reserven samt även för inlösen till staten av sådana lägenheter och områden som sålts på exekutiv auktion enligt vad som föreskrivs särskilt i lag samt för anskaffning av lägenheter och områden till staten som säkerhet för statens fordran vid skuldsanering eller annars.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.