423/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) 2 § 3 mom., 3 § 1 mom., rubriken för 5 a § och 5 a § 1 mom., 7 a § samt rubriken för 11 § och 11 § 1 mom., sådana de lyder i lag 273/2003, och

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 11 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §
Behörig myndighet

Landsbygdsverket utgör det utbetalande organ som avses i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan finansieringsförordningen. Landsbygdsverket ansvarar i fråga om de uppgifter som ålagts det i gemenskapslagstiftningen för övervakningen av användningen av medel och anordnandet av tillsynen inom sitt ansvarsområde samt för utarbetandet av redogörelser för användningen av medel. Landsbygdsverket styr och övervakar andra myndigheter när de utför sådana uppgifter som det utbetalande organet ansvarar för enligt artikel 6 i finansieringsförordningen.

Jord- och skogsbruksministeriet utser ett attesterande organ som avses i artikel 7 i finansieringsförordningen. Till attesterande organ kan enligt samtycke utses en myndighet eller en sådan revisionssammanslutning eller revisor som avses i revisionslagen (936/1994) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999).

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för tillsynen över att de rättsakter och författningar som gäller Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik iakttas. I fråga om de uppgifter som anges i lagen om Landsbygdsverket (666/2006) utövas tillsynen över iakttagandet av rättsakterna och författningarna av Landsbygdsverket, och i fråga om de uppgifter som anges i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) utövas tillsynen av Livsmedelssäkerhetsverket.


5 a §
Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få information

För utförande av de granskningar som behövs för attestering enligt artikel 8 i finansieringsförordningen kan det attesterande organet utföra inspektioner hos de myndigheter eller sammanslutningar som utför uppgifter som ankommer på ett utbetalande organ eller hos en stödtagare. Den som utför inspektionen har rätt att, i den omfattning uppdraget förutsätter, inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaliteter samt övriga omständigheter som utgör en förutsättning för betalning av stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.


7 a §
Förfarandet vid utförande av uppgifter

Vid utförandet av uppgifter enligt denna lag skall förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994) iakttas. När det gäller offentligheten i fråga om handlingar och verksamhet skall lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet iakttas.

På den som utför övervakning, granskning, attestering eller andra uppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när uppdraget fullgörs. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

11 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om övervakningen av stödvillkor, övervakningsförfarandet, fastställandet av bas- och jordbruksskiftenas yttre och inre gränser, mätmetoderna, mätningssätten, mätnoggrannheten och toleransen samt om grunderna för minskning och avbrytande av stöd, minskningens storlek och det förfarande genom vilket stödet minskas och avbryts, i den utsträckning som förutsätts i kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1782/2003 när det gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råvaror.


Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om förutsättningarna för utbetalning av kvoter, stöd, bidrag och ersättningar i den utsträckning som verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver. Landsbygdsverket kan meddela föreskrifter om ansöknings-, beviljande- och utbetalningsförfaranden i anslutning till kvoter, stöd, bidrag och ersättningar samt om tekniska detaljer i anslutning till dels lagrings-, planerings- och övervakningssystem som hänför sig till skötseln av dem, dels förvaltningen av marknadsorganisationer som är förenliga med EG:s gemensamma jordbrukspolitik, till den del verkställigheten av Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter det och föreskrifterna utgör verkställighet av uppgifter enligt 2 § i lagen om Landsbygdsverket. Dessutom meddelar Landsbygdsverket bestämmelser om de ansöknings-, avtals-, övervaknings- och beslutsblanketter och andra motsvarande blanketter som behövs för utförande av dess uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 218/2006
JsUB 20/2006
RSv 282/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.