421/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av namnlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i namnlagen av den 9 augusti 1985 (694/1985) 32 d § 2 mom., sådant det lyder i lag 253/1991, och

fogas till lagen en ny 16 a § som följer:

16 a §
Ändring av ett omhändertaget barns släktnamn

Om ansökan om ändring av släktnamn gäller ett barn som har omhändertagits med stöd av 40 § i barnskyddslagen, skall ett yttrande om förutsättningarna för ändringen av släktnamnet begäras från det organ som ansvarar för socialvården i den kommun där barnet omhändertagits.

32 d §
Ansökan om ändring av förnamn

I fråga om ansökan om ändring av förnamn gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs i 14―16, 16 a och 20―22 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006
ShUB 59/2006
RSv 309/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.