419/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/1989) en ny 30 a §, samt till 42 §, sådan den lyder i lag 1487/1992, ett nytt 3 mom., som följer:

30 a §

Det sjukvårdsdistrikt till vilket den kommun (placeringskommun) hör där ett barn eller en ung person är placerad med stöd av barnskyddslagen (417/2007) som en stödåtgärd inom öppenvården eller i vård utom hemmet eller i eftervård, skall ordna de tjänster inom den specialiserade sjukvården som barnet eller den unga personen behöver. Tjänsterna skall ordnas i samarbete med det sjukvårdsdistrikt till vilket den kommun (placerarkommunen) som är ansvarig enligt 16 § 1 mom. eller 17 § i barnskyddslagen hör.

42 §

När placeringskommunens sjukvårdsdistrikt har ordnat de tjänster inom den specialiserade sjukvården som avses i 30 a §, skall det sjukvårdsdistrikt till vilket placerarkommunen hör betala en ersättning som motsvarar de kostnader som åsamkats det sjukvårdsdistrikt som ordnat tjänsterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 252/2006
ShUB 59/2006
RSv 309/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.