415/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i skogsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i skogsförordningen av den 20 december 1996 (1200/1996) 5 § som följer:

5 §
Förutsättningar för att skyldigheten att åstadkomma återväxt skall förfalla

Vid prövning av om den skyldighet att åstadkomma återväxt som avses i 8 § 1 mom. i skogslagen förfaller skall det beaktas om sådana åtgärder enligt 2 § i denna förordning som är att betrakta som rimliga har vidtagits vid en tidpunkt som ur skogsvårdssynvinkel är riktig och om tillräcklig omsorg då har iakttagits samt om en misslyckad förnyelse har berott på en sådan förödelse i naturen som det rimligtvis inte har varit möjligt att bereda sig på i förväg.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.