413/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 1 § 3 punkten, 10 § 1 mom. och 28 § 1 mom., av dem 1 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 274/2000 och 28 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 263/2003, som följer:

1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är


3) tjänsterna som bibliotekschef vid Biblioteket för synskadade, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för Statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Institutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för Centret för internationellt personutbyte, generalsekreterare för studentexamensnämnden och ordförande för besvärsnämnden för studiestöd,


10 §

En tjänst som inrättats i stället för ett tjänsteförhållande för viss tid eller en uppgift i arbetsavtalsförhållande kan första gången tillsättas utan att tjänsten förklaras ledig, om den arbetstagare som sköter uppgiften eller den tjänsteman som är anställd i tjänsteförhållandet för viss tid utnämns till tjänsten.


28 §

De i 26 § 3 punkten i statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän vid ett ministerium som till tjänsteställningen motsvarar avdelningscheferna är

1) ett utrikesråd som förordnats till avdelningschef vid utrikesministeriet,

2) en överdirektör som chef för en avdelning vid ett ministerium,

3) polisöverdirektören vid polisavdelningen och räddningsöverdirektören vid räddningsavdelningen vid inrikesministeriet,

4) riksförlikningsmannen,

5) en programdirektör, samt

6) direktören för ägarstyrningsenheten.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter för vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Arbetsmarknadsjurist
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.