412/2007

Given i Helsingfors den 4 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om handels- och industriministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om handels- och industriministeriet (467/2003) 1 § 17 och 18 punkten samt

ändras 2 och 3 § och 6 § 2 punkten, av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna 640/2005 och 764/2005 och 3 § sådan den lyder i förordning 241/2004, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till handels- och industriministeriets ansvarsområde hör

Konsumentverket,

Konkurrensverket,

Patent- och registerstyrelsen,

Konsumentforskningscentralen,

Mätteknikcentralen,

Geologiska forskningscentralen,

Säkerhetsteknikcentralen,

Statens tekniska forskningscentral,

Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer,

Centralen för turistfrämjande,

Försörjningsberedskapscentralen,

Energimarknadsverket,

försvarsekonomiska planeringskommissionen,

försörjningsberedskapsfonden,

statsgarantifonden,

statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

Finnvera Abp,

Finlands Industriinvestering Ab.

Ministeriet styr och övervakar arbetskrafts- och näringscentralerna i de ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

3 §
Ministeriets organisation

Verksamhetsenheter vid ministeriet är näringsavdelningen, energiavdelningen, marknadsavdelningen och teknologiavdelningen, samt såsom andra verksamhetsenheter som står utanför avdelningarna förvaltningsenheten, ekonomienheten, revisionsenheten och informationsenheten.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


2) för avdelningscheferna högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Helsingfors den 4 april 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.