409/2007

Given i Helsingfors den 13 april 2007

Lag om ändring av lagen om sociala företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2003 om sociala företag (1351/2003) 1 § 2 mom. 2 punkten, 3 § 2 mom. och 5 § som följer:

1 §
Lagens syfte och definitioner

I denna lag avses med


2) långtidsarbetslösa arbetstagare som innan anställningsförhållandet började har varit arbetslös arbetssökande enligt 1 kap. 7 § 1 mom. 5 eller 12 punkten i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

3 §
Stödjande av sociala företag

Bestämmelser om lönesubvention som beviljas sociala företag finns i lagen om offentlig arbetskraftsservice.

5 §
Andelen sysselsatta

Handikappade och långtidsarbetslösa räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren betalas lönesubvention för lönekostnaderna för den handikappade eller långtidsarbetslösa.

Vid beräkningen av andelen sysselsatta jämställs med handikappade de funktionshindrade i verksamhet i sysselsättningssyfte enligt 27 d § 3 mom. i socialvårdslagen (710/1982) för vilkas sysselsättande kommunen betalar stöd till arbetsgivaren.

En handikappad eller långtidsarbetslös för vars lönekostnader lönesubvention inte betalas räknas till andelen sysselsatta den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön, långtidsarbetslösa dock högst ett år.

En funktionshindrad person för vars sysselsättande arbetsgivaren har fått stöd av kommunen på den grund som avses i 2 mom. jämställs när stödet har tagit slut vid beräkningen av andelen sysselsatta med en handikappad den tid för vilken arbetsgivaren är skyldig att betala honom eller henne lön.

Andelen sysselsatta skall alltid inkludera i 1 eller 3 mom. avsedda arbetstagare. Vid beräkningen av andelen sysselsatta beaktas de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är mer än 75 procent av maximiarbetstiden i branschen. I fråga om handikappade räknas till andelen sysselsatta dock de arbetstagare vilkas ordinarie arbetstid är minst 50 procent av maximiarbetstiden i branschen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Vid tillämpningen av 5 § 1 och 3 mom. i denna lag jämställs med lönesubvention sådant sysselsättningsstöd som har beviljats för lönekostnader med stöd av de bestämmelser som upphävts genom lagen om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1216/2005) och sådant sammansatt stöd som har beviljats med stöd av de bestämmelser som upphävts genom lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1217/2005). Till andelen sysselsatta enligt 5 § 1 mom. räknas fram till utgången av 2007 utöver handikappade och långtidsarbetslösa även övriga sysselsatta för vilkas lönekostnader det betalas sammansatt stöd inom ramen för försöket med sammansatt stöd enligt den genom den sistnämnda lagen upphävda 7 kap. 11 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 275/2006
AjUB 18/2006
RSv 310/2006

Helsingfors den 13 april 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.