403/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 januari 2006 om nationellt stöd till södra Finland 2006 (28/2006) 4 och 5 §, sådant det lyder i förordning 1002/2006, som följer:

4 §
Produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd för mjölk kan betalas till högst följande belopp för den mjölkmängd som sökanden har sålt för marknadsföring och som har godkänts för ändamålet eller som sökanden har sålt direkt till konsumenterna år 2006:

Stödregion cent/liter
Yttre skärgården, regionerna A och B 4,5
Fasta Åland 4,5
Övriga A- och B-regioner 3,3

Produktionsstöd för mjölk kan betalas högst för den i producentens besittning varande individuella referenskvantitet som har beviljats enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1788/2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjökprodukter. Förhållandet mellan produktionsmängden för mjölk och den individuella referenskvantiteten kontrolleras varje produktionsperiod, dock så att produktionen mellan den 1 april och den 31 december 2005, de nämnda dagarna inräknade, inte beaktas.

5 §
Stöd som betalas per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utgående från antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning vid den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs. Med den tidpunkt på basis av vilken stödet fastställs avses räkningsdag eller någon annan period på basis av vilken stödet fastställs.

Djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med koefficienterna i bilaga 3.

Stöd beviljas till högst följande belopp:

Stödregionerna A och B euro/djurenhet
Dikor och dikokvigor 80
Tjurar 208
Tackor 197
Hongetter 197
Hästar 209
Svin
Suggor och galtar 206
Slaktsvin och unga avelssvin 212
Hönor, inklusive moderhönor 203
Köttfjäderfän
Broilrar och moderdjur av köttfjäderfän 191
Övriga köttfjäderfän 196

I skärgårdsområdena i regionerna A och B beviljas tilläggsstöd till högst följande belopp:

Yttre skärgården euro/djurenhet
Dikor, dikokvigor och mjölkkor 220
Övriga nötkreatur 391
Tackor 391
Slaktsvin 25
Hönor, inklusive moderhönor 39
Inre skärgården euro/djurenhet
Nötkreatur och tackor 218
Fasta Åland euro/djurenhet
Nötkreatur, frånsett di- och mjölkkor samt dikokvigor 50
Tackor 52
Slaktsvin 10
Hönor, inklusive moderhönor 39

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.