402/2007

Given i Helsingfors den 4 april 2007

Statsrådets förordning om Försvarsförvaltningens servicecentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet, föreskrivs:

1 §
Uppgifter

Försvarsförvaltningens servicecentral är ett ämbetsverk som lyder under försvarsministeriet och har till uppgift att i den omfattning försvarsministeriet beslutar producera tjänster för personal- och ekonomiförvaltningen samt andra stödtjänster för ämbetsverk inom försvarsförvaltningen och för andra statliga ämbetsverk. Servicecentralen och de ämbetsverk som använder centralens tjänster ingår sinsemellan preciserade avtal om de tjänster som skall produceras.

2 §
Verksamhetsställe

Servicecentralen har sitt verksamhetsställe i Tavastehus stad.

3 §
Personal

Chef för servicecentralen är en direktör.

Vid servicecentralen kan finnas personal i tjänsteförhållande och i arbetsavtalsförhållande.

4 §
Direktörens uppgifter

Direktören leder och utvecklar verksamheten samt svarar för att verksamheten är resultatbringande.

5 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om uppläggningen av arbetet och organisationen samt personalens uppgifter meddelas i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

6 §
Delegation

Servicecentralen bistås av en delegation som behandlar riktlinjerna för verksamheten och dess utveckling samt tar initiativ som gäller dessa.

Delegationen tillsätts av försvarsministeriet och den består av representanter för ministeriet, de ämbetsverk som använder centralens tjänster och eventuella andra intressegrupper samt servicecentralen. Delegationens mandatperiod är fyra år.

7 §
Avgörande av ärenden

De ärenden om vilka servicecentralen skall besluta avgörs av direktören eller någon annan som hör till servicecentralens personal. I arbetsordningen föreskrivs närmare om avgörandet av ärenden.

8 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, förtrogenhet med servicecentralens ansvarsområde samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Tillsättning av tjänster och anställning av annan personal

Direktören utnämns av försvarsministeriet. Den övriga personalen utnämns eller anställs av direktören, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

10 §
Avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som servicecentralen tillhandahåller de ämbetsverk som använder centralens tjänster är avgiftsbelagda prestationer för vilka en avgift som motsvarar servicecentralens kostnader för prestationen tas ut. Storleken på avgifterna bestäms närmare i de serviceavtal som ingås med de ämbetsverk som använder centralens tjänster.

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder för att tillsätta tjänsten som direktör samt övriga tjänster och uppgifter kan vidtas innan förordningen träder i kraft. Utnämnings- och anställningsbesluten fattas i enlighet med 9 §. Även andra åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna inledas kan vidtas.

På pensioneringsåldern för en tjänsteman vid försvarsmakten som övergått till servicecentralen före ingången av år 2008 tillämpas de bestämmelser som gällde när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 4 april 2007

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som lagstiftningsdirektör
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.