401/2007

Given i Helsingfors den 29 mars 2007

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i förordningen om specialläkarexamen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 4 september 1998 om specialläkarexamen (678/1998) 6 och 8 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1343/2002, som följer:

6 §
Avläggande av examen

För avläggande av specialläkarexamen skall läkaren

1) under en utbildares handledning arbeta fem år i en sådan av universitetet godkänd tjänst, befattning eller uppgift som är avsedd för specialområdesutbildning inom ett sådant utbildningsprogram som nämns i 5 § 1 mom. och sex år inom ett sådant utbildningsprogram som nämns i 5 § 2 mom. samt under denna tid, på ett sätt som universitetet godkänner, delta i regelbunden utbildning på arbetsplatsen,

2) slutföra av universitetet godkänd kursformad, teoretisk utbildning som omfattar minst 80 timmar,

3) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och det sätt på vilket utbildningen fungerar, samt

4) genomgå ett riksomfattande förhör som universiteten ordnar i samarbete för vart och ett specialområde.

Minst hälften av den utbildningstid som avses i 1 mom. 1 punkten skall fullgöras utanför universitetssjukhuset och av denna tid minst nio månader på en hälsocentral.

Vad som bestäms i 2 mom. gäller med undantag av den utbildningstid som skall fullgöras på en hälsocentral inte utbildningsprogrammen för cancersjukdomar, foniatri, klinisk fysiologi och nukleärmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk neurofysiologi, oral och maxillofacial kirurgi, medicinsk genetik, neurokirurgi eller rättsmedicin.

Universitetet kan för ett specialområde bevilja undantag från den utbildningstid enligt 2 mom. som skall fullgöras utanför universitetssjukhuset, dock inte för den utbildningtid som skall fullgöras på en hälsocentral, om centralsjukhusen eller andra sjukhus inte kan anvisa en utbildningsplats inom skälig tid. Innan undantag beviljas skall universitetet be den regionala delegation för specialläkarutbildningen som nämns i 8 § om ett utlåtande i saken. Undantag kan beviljas för högst tre år.

Universitetet kan som sådan utbildning som avses i 1 mom. 1 punkten godkänna den utbildning som avses i förordningen om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården (1435/1993) eller en del av den som lämpar sig för utbildningsprogrammet. Universitetet kan som sådan utbildning som ingår i specialläkarexamen godkänna studier eller tjänstgöring som den studerande har genomfört innan den utbildning som leder till examen inleds och tjänstgöring under utbildningens gång i någon annan tjänst, befattning eller uppgift än den universitetet godkänt.

8 §
Samarbetsorgan

I frågor som gäller specialläkarutbildningen fungerar den delegation som avses i 41 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) eller en sektion av delegationen som riksomfattande samarbetsorgan.

I anslutning till varje universitet som ger specialläkarutbildning finns dessutom för det regionala samarbetet en regional delegation för specialläkarutbildningen. Medlemmarna i delegationen utses av universitetet, samkommunerna för specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt samt av verksamhetsenheterna inom primärvården och mun- och tandvården.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 mars 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Laura Hansén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.