399/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 4 § i lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 4 § 1 mom. samt

fogas till 4 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

4 §
Hemort vid inflyttning till landet

Hemkommunen och bostaden där för en person som har kommit till Finland och som bor här skall bestämmas enligt denna lag, om han eller hon

1) är finsk medborgare,

2) har ett i utlänningslagen (301/2004) avsett giltigt uppehållstillstånd som ger rätt till kontinuerlig eller permanent vistelse,

3) är medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och har registrerat sin uppehållsrätt i enlighet med utlänningslagen, om sådan registrering krävs av honom eller henne,

4) är familjemedlem till en sådan person som har i denna lag avsedd hemkommun i Finland, eller

5) har ett i utlänningslagen avsett giltigt uppehållstillstånd som ger rätt till minst ett års tillfällig vistelse och dessutom med beaktande av förhållandena som helhet har för avsikt att stadigvarande bosätta sig i Finland.

Som faktorer som visar att en i 1 mom. 5 punkten avsedd person är stadigvarande bosatt i Finland beaktas bland annat att han eller hon

1) är av finländsk härkomst,

2) har tidigare haft i denna lag avsedd hemkommun i Finland,

3) har ett giltigt arbetsavtal eller annan därmed jämförbar utredning om minst två års arbete eller studier i Finland, eller

4) har haft tillfällig bostad i Finland i minst ett års tid utan avbrott efter inflyttningen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2007.

RP 206/2006
FvUB 38/2006
RSv 313/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.