396/2007

Given i Helsingfors den 12 april 2007

Statsrådets förordning om rådet för brottsförebyggande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Rådet för brottsförebyggande

I anslutning till justitieministeriet verkar rådet för brottsförebyggande. Rådet behandlar allmänna frågor som gäller brottsförebyggande, minskning av de olägenheter som följer av brott och ökning av säkerheten.

2 §
Rådets uppgifter

Rådet skall

1) följa brottsligheten och samla uppgifter om brottsförebyggande åtgärder,

2) främja samarbetet i fråga om samordningen av brottsförebyggande projekt och åtgärder mellan myndigheter och sammanslutningar som arbetar med brottsförebyggande,

3) bereda program samt ta initiativ och lägga fram förslag som syftar till att förebygga brott och att minska de olägenheter som följer av brott samt att öka säkerheten,

4) främja informationen om möjligheterna, metoderna och de rekommenderbara förfarandena i samband med brottsförebyggande samt upprätthålla och utveckla informationsservicen i anknytning till brottsförebyggande,

5) ta initiativ till undersökningar som tjänar utvecklandet av brottsförebyggandet och utveckla planeringen av och metoderna för brottsförebyggandet,

6) ge utlåtanden om myndigheters och sammanslutningars planer som kan påverka brottsligheten eller genom vilka man strävar efter att förebygga brott och bistå dessa med råd när projekt för brottsförebyggande arbete planeras, genomförs och följs upp,

7) till justitieministeriet regelbundet ge en översikt av de problem som följer av brottsligheten och en rekommendation om åtgärder för att minska dem,

8) hålla kontakt med andra länders organ för brottsförebyggande och med motsvarande internationella organ, samt

9) sköta de övriga uppgifter som justitieministeriet ger rådet.

3 §
Rådets sammansättning

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande samt 15 andra medlemmar av vilka var och en har en personlig suppleant. Statsrådet bestämmer rådets sammansättning för tre år i sänder.

I rådet skall finnas representanter för åtminstone justitieministeriets, inrikesministeriets, undervisningsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden, för kommunalförvaltningen, samhällsplaneringen, den kriminologiska forskningen, samt handeln och försäkringsbranschen.

Avgår ordföranden, vice ordföranden, en annan medlem eller suppleant för rådet under mandattiden, utser justitieministeriet en ny person för den återstående mandattiden.

4 §
Ordnande av verksamheten

Rådet kan inom sig tillsätta sektioner. Vid tillsättande av en sektion bestämmer rådet vilken sektor inom brottsförebyggandet och vilka därtill hörande uppgifter sektionen kan behandla på rådets vägnar. Till sektionen kan också höra utomstående medlemmar som justitieministeriet på förslag av rådet utser för högst rådets mandattid.

Rådet kan inom sig tillsätta ett arbetsutskott. Arbetsutskottet kan i brådskande fall behandla ett enskilt ärende på rådets vägnar.

För att reda ut en enskild fråga som gäller brottsförebyggande kan rådet tillsätta en arbetsgrupp till vilken kan höra utomstående medlemmar.

Rådet, sektionen, arbetsutskottet och arbetsgruppen kan höra sakkunniga.

5 §
Beslutsfattande

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Sektionen och arbetsutskottet är beslutföra när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmar är närvarande.

Förekommer det avvikande åsikter när ett beslut skall fattas, avgörs ett ärende med enkel majoritet. Faller rösterna lika gäller som beslut den åsikt som ordföranden har biträtt.

6 §
Sekretariat

Rådet har ett sekretariat. De tjänstemän som justitieministeriet har förordnat till uppgiften handlägger sekretariatets uppgifter.

7 §
Arvoden

Till rådets medlemmar, sakkunniga och sekreterare betalas arvoden och ersättningar för resekostnader i enlighet med de grunder som justitieministeriet har fastställt.

8 §
Arbetsordning

Justitieministeriet fastställer en arbetsordning för rådet på rådets förslag.

I arbetsordningen bestäms närmare om rådets verksamhet och om tillsättande av sektionerna, arbetsutskottet och arbetsgruppen samt om deras sammansättning och verksamhet. Dessutom bestäms det i arbetsordningen om de uppgifter som rådets ordförande och sekretariat har.

9 §
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Rådet upprättar en årlig verksamhetsplan som justitieministeriet godkänner.

Rådet lämnar årligen en berättelse om sin verksamhet till justitieministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 april 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 mars 1999 om rådet för brottsförebyggande (424/1999).

Rådets ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter som förordnats till uppdraget före ikraftträdandet av denna förordning fortsätter i sina uppdrag till slutet av sin mandattid.

Helsingfors den 12 april 2007

Justitieminister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.