392/2007

Given i Helsingfors den 2 april 2007

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för elever med främmande språk, samiska och romani som modersmål

I enlighet med undervisningsministeriets beslut, fattat med stöd av 42 § i lagen av den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och 25 § i förordningen av den 6 november 1998 med samma namn (806/1998), sådan den lyder i förordning 1395/2001, föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Kommuner samt registrerade sammanslutningar eller stiftelser som har ett tillstånd enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) att ordna sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning eller ett tillstånd enligt 3 § i gymnasielagen (629/1998) att ordna gymnasieutbildning kan inom ramen för ett anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet beviljas extra statsunderstöd för kostnader som föranleds av kompletterande undervisning som ordnas för elever och studerande i grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, på det sätt som föreskrivs i denna förordning.

Det statsunderstöd som avses i 1 mom. gäller inte studerande som avses i 20 § 3 mom. i gymnasielagen.

2 §
Statsunderstöd för undervisning av elever med ett främmande språk som modersmål och finska eller svenska som andra språk samt för stödjande av annan undervisning för dem

För undervisningen av elever med ett främmande språk som modersmål och finska eller svenska som andra språk och för stödjande av annan undervisning på deras eget modersmål betalas i den grundläggande utbildningen statsunderstöd för högst en undervisningstimme per vecka och skola samt för högst en undervisningstimme i veckan för varje elev som är berättigad till undervisning i finska eller svenska som andra språk och till stöd i annan undervisning. För motsvarande undervisning betalas i gymnasiet understöd för högst 0,5 undervisningstimme per vecka och gymnasium samt för högst en undervisningstimme i veckan för varje elev som är berättigad till undervisning i finska eller svenska som andra språk och till stöd i annan undervisning som ges på elevens eget modersmål.

Berättigade till stöd för undervisning i finska eller svenska som andra språk och till stöd i annan undervisning är elever för vilka det har förflutit högst fyra år sedan de flyttade till landet.

3 §
Statsunderstöd för undervisning i elevens eget modersmål

Om det i de läroanstalter som nämns i 1 § inte ordnas sådan undervisning i modersmålet för elever med samiska, romani och främmande språk som modersmål som avses i 12 § i lagen om grundläggande utbildning och i 8 § i gymnasielagen, kan understöd för nämnda undervisning betalas enligt denna förordning.

Statsunderstöd betalas för högst 2,5 undervisningstimmar i veckan per undervisningsgrupp. En förutsättning för att understöd skall beviljas är att minst fyra elever har hört till undervisningsgruppen i språket i fråga vid terminens början eller när det gäller undervisning i kursform att minst fyra elever eller studerande deltar i undervisningen när kursen inleds.

Elever som talar språket i fråga som sitt modersmål eller annars talar detta språk hemma och inflyttade finländska elever kan höra till samma undervisningsgrupp. Även elever från olika årskurser och från olika skolor samt elever som får förskoleundervisning i den grundläggande utbildningen kan höra till samma undervisningsgrupp.

Sådan undervisning som avses i 1 mom. får dock inte ges i det språk som är skolans eller undervisningsgruppens undervisningsspråk.

Den undervisning som avses i denna paragraf skall placeras in i elevernas och de studerandes schema och ordnas under elevens arbetsdag. Undervisningen får dock inte kombineras med lektionerna i sådana för alla elever gemensamma ämnen som avses i 11 § i lagen om grundläggande utbildning eller kombineras med lektionerna i sådana ämnen som avses i 7 § i gymnasielagen.

4 §
Beviljande

Statsunderstöd betalas till högst 86 procent på basis av de kalkylerade kostnaderna för de undervisningstimmar som avses i denna förordning, vilka är 22 euro per undervisningstimme. Utbildningsstyrelsen beviljar årligen understödet på ansökan och i efterskott.

Utbildningsstyrelsen meddelar vid behov anvisningar om hur understödet söks.

5 §
Särskilda bestämmelser

Den undervisning i finska eller svenska som andra språk, den undervisning i elevens eget modersmål och det stöd för annan undervisning som avses i denna förordning gäller inte elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen.

Kostnaderna för den undervisning som avses i denna förordning beaktas inte när priserna per enhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) räknas ut.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2007.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 9 februari 1995 om grunderna för det statsunderstöd som beviljas för kompletterande undervisning i grundskolan och gymnasiet för invandrare och för elever med samiska, romani och främmande språk som modersmål (248/1995).

På ansökan tillämpas i stället för det beslut som nämns i 2 mom. dock denna förordning från och med den 1 januari 2007.

Helsingfors den 2 april 2007

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Maria Biskop

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.