388/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 53 § i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 53 § 6 mom., sådant det lyder i lag 681/2005, som följer:

53 §

Vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs särskilt. Vid behov hålls muntlig förhandling i besvärsnämnden på det sätt som bestäms i 37 § i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om rättegångens offentlighet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden och om besvärsnämndens sammansättning vid avgörande i ärenden som gäller rättegångens offentlighet finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007). Närmare bestämmelser om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och kostnaderna för denna kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Besvärsnämnden fastställer sin egen arbetsordning.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 12/2006
LaUB 25/2006
RSv 268/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.