377/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 81 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 81 § 1 mom. som följer:

81 §
Användning av rättegångshandlingar för forskning

Har det med stöd av lagen om offentlighet vid rättegång (945/1984) eller lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) bestämts att rättegångshandlingar vilka hänför sig till ett ärende som avses i denna lag skall hållas hemliga, kan den domstol där ärendet har varit anhängigt utan hinder av detta ge tillstånd till att uppgifter ur en sådan handling lämnas för vetenskaplig forskning, om det är uppenbart att utlämnande av uppgiften inte kränker de intressen till vars skydd bestämmelsen om hemlighållande har meddelats.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006
LaUB 24/2006
RSv 269/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.