367/2007

Given i Helsingfors den 5 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om överföring av gårdsstödsrättigheter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994), sådan den lyder i lag 273/2003, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller överföring av de stödrättigheter som avses i artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001, nedan rådets förordning om gårdsstöd.

Bestämmelser om överföring av stödrättigheter ingår även i artikel 25 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gårdsstödsrättighet i enlighet med blandmodellen en hektarspecifik stödrättighet som fastställs för jordbrukare i enlighet med artikel 59.3 i rådets förordning om gårdsstöd på grundval av systemet med samlat gårdsstöd, nedan stödrättighet, en hektarspecifik stödrättighet i enlighet med artikel 63.2 i rådets förordning om gårdsstöd som beviljas jordbrukare, nedan trädesrättighet, och en rättighet i enlighet med artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd,

2) stödår det år då gårdsstöd söks,

3) stödansökan jord- och skogsbruksministeriets blanketter för ansökan om stöd för stödåret i fråga, så som de definieras i de förordningar av jord- och skogsbruksministeriet som årligen utfärdas om ansökan om stöd,

4) överlåtare den part från vilken gårdsstödsrättigheterna överförs,

5) mottagare den part på vilken gårdsstödsrättigheterna överförs,

6) åtkomsthandling den handling som ligger till grund för överföringen av äganderätten till gården,

7) den nationella reserven den reserv som avses i artikel 42 i rådets förordning om gårdsstöd.

3 §
Överföringsblankett

Den myndighet som avses i 7 § underrättas om överföring av gårdsstödsrättigheter på blankett 103B för överföring av stödrättigheter, som är fastställd av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Underskrifter

När ägande- eller besittningsrätten till gårdsstödsrättigheter överförs, med undantag för uthyrning i andra hand, skall blankett 103B för överföring av stödrättigheter och blankett 103A om stödrättigheter vara undertecknad av alla som registrerats som ägare till de gårdsstödsrättigheter som överlåts. När gårdsstödsrättigheter hyrs ut i andra hand skall ovan nämnda blanketter vara undertecknade av alla som är delaktiga i den gård som överför gårdsstödsrättigheterna.

När äganderätten till gårdsstödsrättigheter överförs skall blanketterna 103B och 103A vara undertecknade av alla som tar emot gårdsstödsrättigheterna och som vill att gårdsstödsrättigheterna registreras i sitt namn. Om det är fråga om överföring av besittningen av gårdsstödsrättigheter räcker det på mottagarsidan med underskriften av en enda delaktig i den gård som tar emot gårdsstödsrättigheterna.

Om överföringen av äganderätten till hela gården har gjorts senast den 30 mars 2007 och om det i detta sammanhang i åtkomsthandlingen entydigt också har överenskommits om överföring av äganderätten till alla de gårdsstödsrättigheter som fastställts för den gård som överlåts, kan överföringen anmälas på överföringsblanketterna 103B och 103A utan underskrift av den part som överlåter gårdsstödsrättigheterna. I detta fall måste i gårdens åtkomsthandling finnas underskrifter av dem som registrerats som ägare till de gårdsstödsrättigheter som överlåts.

5 §
Bilagor

Som bilaga till överföringsblankett 103B skall alltid returneras en på förhand ifylld blankett 103A om stödrättigheter för den gård som överlåter gårdsstödsrättigheter.

Överföring av besittningsrätten till en stödberättigad areal skall verifieras antingen genom en bifogad kopia av arrendeavtalet eller något annat avtal om överföring av besittningsrätten. Skriftlig utredning skall lämnas om innehållet i ett muntligt arrendeavtal. Av arrendeavtalet, något annat avtal om överföring av besittningsrätten eller den skriftliga utredningen av ett muntligt arrendeavtal skall framgå signum, arealer och tidpunkt för överföringen i fråga om de basskiften som överförs. Motsvarande uppgifter kan även lämnas på överföringsblankett 103B eller ändringsblankett 102C för basskiften, varvid särskilda bilagor om den areal som överförs inte behövs.

Mottagaren av gårdsstödsrättigheterna skall på begäran av den behöriga myndigheten kunna visa att han eller hon vid tidpunkten för mottagandet av gårdsstödsrättigheterna är en sådan jordbrukare som avses i artikel 2 a i rådets förordning om gårdsstöd.

6 §
Registrering av gårdsstödsrättigheter

Äganderätten till gårdsstödsrättigheter registreras i stödrättighetsregistret på den nivå som anger gårdens individuella signum samt på personnivå.

Besittningsrätten till gårdsstödsrättigheter registreras i stödrättighetsregistret på den nivå som anger gårdens individuella signum.

7 §
Inlämnande av överföringsblankett

Överföringsblankett 103B jämte bilagor skall lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde driftscentret för den gårdsbruksenhet som överlåter gårdsstödsrättigheter är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum lämnas ansökan in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

Överföringsblanketten skall lämnas in till den myndighet som avses i 1 mom. senast den 15 juni innevarande stödår. Gårdsstödsrättigheter som anmälts på en överföringsblankett som lämnats in för sent beaktas inte på mottagarens stödansökan när stöd söks det året.

8 §
Överföring av tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd

Sådant tillstånd enligt artikel 60 i rådets förordning om gårdsstöd som är kopplade till trädesrättigheter kan på ansökan av jordbrukaren överföras till stödrättigheter.

Jordbrukaren skall lämna in en skriftlig, fritt formulerad ansökan till den arbetskrafts- och näringscentral, nedan TE-central, inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om gårdsbruksenheten inte har något driftscentrum, lämnas ansökan in till den TE-central inom vars verksamhetsområde merparten av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

På Åland lämnas ansökan in till länsstyrelsen i landskapet Åland.

9 §
Överlåtelse av gårdsstödsrättighet till den nationella reserven

En jordbrukare kan frivilligt överlåta sina gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven, med undantag för trädesrättigheter. Jordbrukaren kan också återföra värdet av en tilläggsdel som beviljats ur den nationella reserven eller en del därav till den nationella reserven.

Behörig myndighet i ärenden som avses i 1 mom. är TE-centralens landsbygdsavdelning. På Åland är länsstyrelsen i landskapet Åland behörig myndighet.

Frivillig överlåtelse av gårdsstödsrättigheter till den nationella reserven görs genom en fritt formulerad skriftlig anmälan till den behöriga myndigheten.

10 §
Ändringssökande

Ändring i beslut om överföring av gårdsstödsrättigheter får sökas så som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

11 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 5 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.