363/2007

Given i Helsingfors den 3 april 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 14 mars 1997 om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997) 2, 10, 10 a, 10 b, 19 och 20 §,

sådana de lyder, 2 och 20 § i förordning 666/2004, 10, 10 a och 10 b § i sistnämnda förordning och förordning 572/2006 och 19 § i sistnämnda förordning, samt

fogas till beslutet en ny 10 c § som följer:

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) import införsel av djur samt embryon och könsceller från dem till Finland från tredje land,

2) nötkreatur nötkreatur som hålls som husdjur, inklusive bison (Bison bison) och vattenbuffel (Bubalus bubalus),

3) svin svin som hålls som husdjur, inklusive farmuppfödda vildsvin,

4) får och getter får och getter som hålls som husdjur,

5) könsceller äggceller och sperma samt befruktad eller obefruktad rom eller mjölke från vattendjur,

6) häst djur tillhörande häst- eller åsnearterna eller avkomma genom korsningar av dessa arter,

7) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och rapphöns,

8) ratiter strutsar, emuer och nanduer,

9) fåglar andra fåglar än de som nämns i 7 och 8 punkten,

10) kläckningsägg ägg för kläckning,

11) övriga klöv- och hovdjur andra klöv- och hovdjur än de som nämns i 2, 3, 4 och 6 punkten,

12) fisk levande fisk som importeras för odling, utplantering i naturliga vatten eller flyttning till dammar och mindre sjöar,

13) blötdjur levande blötdjur (Mollusca) som hör till klasserna Bivalia (musslor) eller Gastropoda (snäckor) och som importeras för tillväxt, gödning eller återutläggning,

14) skaldjur levande skaldjur som importeras för odling, utplantering i naturliga vatten eller flyttning till dammar och mindre sjöar,

15) prydnadsfiskar fiskar som hålls, föds upp eller släpps ut på marknaden uteslutande för prydnadsändamål,

16) kallvattenlevande prydnadsfiskar följande arter av prydnadsfiskar: karp, gräskarp, silverkarp, marmorkarp, ruda, guldfisk, sutare, mal, abborre, gädda, piggvar, sill och skarpsill, kungslax, atlanttorsk, stillahavstorsk, kolja, skärlånga samt alla laxfiskar i familjen Salmonidae, inklusive harr och sik,

17) tropiska prydnadsfiskar andra prydnadsfiskar än kallvattenlevande prydnadsfiskar,

18) speditörer företag eller personer som levererar levande djur eller deras embryon och könsceller till detaljhandlare eller grossister, på deras vägnar importerar sändningar och levererar varje order direkt till kunderna inom Europeiska unionen,

19) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission, samt

20) vara könsceller, embryon och kläckningsägg.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten sådan den lyder jämte eventuella ändringar.

10 §
Levande fiskar och könsceller av dem

Levande fiskar och könsceller av dem avsedda för odling får importeras till Finland under förutsättning att

1) fiskarna och könscellerna av dem härstammar från ett territorium som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2003/858/EG om djurhälsovillkor och intygskrav för import av levande fisk, ägg och könsceller för odling och levande fisk från vattenbruk och produkter därav för användning som livsmedel,

2) den importerade försändelsen åtföljs av ett djurhälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 2003/858/EG, som nämns i 1 punkten, i fråga om vilket bilaga III till beslutet skall iakttas,

3) fiskarna och könscellerna har transporterats under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus, samt

4) fiskarna och könscellerna av dem importeras till en odlingsanläggning som registrerats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996).

Levande fisk som härstammar från vattenbruk och som efter importen är avsedd för put and take-fiske får importeras till Finland under förutsättning att

1) försändelsen uppfyller kraven i 1 mom., och

2) fiskarna planteras ut endast i dammar eller mindre sjöar och inte i sjödistrikt eller andra obegränsade vattenområden.

När det gäller import som avses i 1 och 2 mom. skall det säkerställas att transportvattnet inte förorenar naturliga vatten.

Naturfisk som är avsedd att planteras ut eller flyttas till dammar eller mindre sjöar får importeras till Finland från tredje länder endast med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillståndet kan beviljas, om införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga importvillkoren fastställs i importtillståndet.

Bestämmelser om importvillkoren för fisk som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (592/2006).

Dessutom finns bestämmelser om import av fiskarter och fiskstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem i 94 § i lagen om fiske (286/1982).

10 a §
Levande blötdjur och könsceller av dem

Levande blötdjur som importeras för tillväxt, gödning eller återutläggning samt könsceller av dem får importeras till Finland under förutsättning att

1) blötdjuren och könscellerna av dem härstammar från ett område som anges i bilaga I till kommissionens beslut 2003/804/EG om djurhälsovillkor och krav på intyg för import av levande blötdjur samt deras ägg och gameter för tillväxt, gödning, återutläggning och användning som livsmedel,

2) den importerade försändelsen åtföljs av ett djurhälsointyg enligt mallen i bilaga II till kommissionens beslut 2003/804/EG, i fråga om vilket bilaga III till beslutet skall iakttas,

3) blötdjuren och könscellerna har transporterats under förhållanden som inte påverkar deras hälsostatus, samt

4) blötdjuren och könscellerna av dem importeras till en odlingsanläggning som registrerats i enlighet med artikel 3.1 i rådets direktiv 95/70/EG om gemenskapens minimiåtgärder för kontroll av vissa sjukdomar hos musslor.

Blötdjur som är avsedda för utplantering får importeras till Finland från tredje länder endast med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillståndet kan beviljas, om införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga importvillkoren fastställs i importtillståndet.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller dock inte prydnadsblötdjur som permanent hålls i akvarier och inte heller könsceller av dem.

Bestämmelser om importvillkoren för blötdjur som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen.

10 b §
Levande skaldjur och könsceller av dem

Levande sötvattenskräftor som är avsedda för odling, utplantering i naturliga vatten eller förflyttning till dammar och mindre sjöar får importeras till Finland från tredje länder endast med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillståndet kan beviljas, om införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga importvillkoren fastställs i importtillståndet.

Könsceller av sötvattenskräftor samt andra skaldjur och könsceller av dem får för utplantering eller odling importeras till Finland från tredje länder endast med ett importtillstånd av Livsmedelssäkerhetsverket. Tillståndet kan beviljas, om införseln inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. De nödvändiga importvillkoren fastställs i importtillståndet.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller dock inte prydnadsskaldjur som permanent hålls i akvarier och inte heller könsceller av dem.

Bestämmelser om importvillkoren för skaldjur som importeras levande för att användas som livsmedel finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem samt levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen.

Dessutom finns bestämmelser om import av kräftarter eller kräftstammar som inte förekommer vilt i Finland eller könsceller av dem i 94 § i lagen om fiske.

10 c §
Levande prydnadsfiskar

Denna paragraf tillämpas på

1) fiskar som fångats i naturen och som importeras för att användas som prydnadsfiskar,

2) prydnadsfiskar som importeras av speditörer eller grossister,

3) prydnadsfiskar som importeras till djurhandlare, trädgårdscentrum, trädgårdsdammar eller utställningsakvarier och liknande verksamheter utan direkt kontakt med naturliga vatten.

Denna paragraf tillämpas inte på prydnadsfiskar som en privatperson för med sig eller beställer, när dessa inte är avsedda för försäljning eller förmedling och hålls i andra än kommersiella akvarier eller i trädgårdsdammar vilka inte står i direkt förbindelse med naturliga vatten.

Kallvattenlevande prydnadsfiskar får importeras endast från de länder som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2003/858/EG eller i del I i bilaga I till kommissionens beslut 2006/656/EG om fastställande av djurhälsovillkor och intygskrav för import av prydnadsfiskar. Tropiska prydnadsfiskar får importeras endast från de länder som nämns i del II i bilaga I till kommissionens beslut 2006/656/EG.

Med importpartier av kallvattenlevande prydnadsfiskar skall medfölja ett djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga II till kommissionens beslut 2006/656/EG och med importpartier av tropiska prydnadsfiskar skall medfölja ett djurhälsointyg enligt förlagan i bilaga IV till nämnda beslut. I fråga om intygen skall dessutom tillämpas bilaga III till kommissionens beslut 2006/656/EG.

Kallvattenlevande prydnadsfiskar skall transporteras direkt till ett utrymme som registrerats i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för vattenbruket (212/1996).

Importerade prydnadsfiskar får inte sättas ut i fiskodlingsanläggningar eller andra bassänger varifrån de kan ta sig ut i naturliga vatten. Det vatten där prydnadsfiskar föds upp får inte ha direkt kontakt med naturliga vatten.

19 §
Registrering och djurhållningsutrymmen

Med tanke på tillsynen skall Livsmedelssäkerhetsverket föra ett register över importörerna av sådana djur och varor som avses i 3―6 §, 7 § 1 mom., 8, 9, 9 a, 10, 10 a och 10 c §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. samt 13 §. Importörerna av dessa djur och varor skall senast tio vardagar före den första importen göra en skriftlig anmälan till Livsmedelssäkerhetsverket om importen för införande i registret. Följande uppgifter skall ingå i anmälan:

1) importörens namn, adress och telefonnummer,

2) det djurslag eller den vara för vilken importören anhåller om registrering som importör, samt

3) det land från vilket djuren eller varorna avses importeras.

Registreringsanmälan skall förnyas årligen före utgången av januari. Om ingen anmälan har lämnats in inom utsatt tid, stryks importören ur registret.

Importörerna av sådana djur som avses i 1 mom. skall ha tillgång till utrymmen där djuren vid behov kan hållas isolerade.

20 §
Förteckning

De importörer av djur och varor som avses i 3―6 §, 7 § 1 mom., 8, 9, 9 a, 10, 10 a och 10 c §, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. samt 13 § skall föra en förteckning över alla importförsändelser som de har tagit emot. Följande uppgifter skall framgå av förteckningen:

1) försändelsens ankomstdatum,

2) försändelsens innehåll (djurslag, antalet djur och eventuella identifieringsmärken eller vara och mängd),

3) ursprungsland,

4) djurens ursprungsgård eller varornas ursprungsanläggning, samt

5) följande mottagare, om importören har överlåtit djur eller varor vidare.

En förteckning enligt 1 mom. skall förvaras i minst fem år efter importen. Förteckningen skall på begäran visas för kommunal- eller länsveterinären.


Denna förordning träder i kraft den 11 april 2007.

Kommissionens beslut 2006/656/EG (32006D0656); EGT nr L 271, 30.9.2006, s. 71

Helsingfors den 3 april 2007

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.