360/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen av den 30 april 2004 (301/2004) 47 § 3 mom., 50 §, 68 § 1 mom., 153―156 §, 157 § 1 mom., 158―170 §, 171 § 1 och 2 mom., rubriken för 172 § och 172 § 5 mom., 185 § 1 mom. och 191 § 1 mom. 1 punkten,

av dem 68 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 34/2006 samt 169 § och 171 § 2 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 32 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 50 a, 153 a, 155 a, 156 a, 158 a, 159 a, 161 a― 161 h, 168 a och 168 b §, till 172 § ett nytt 6 mom. samt till lagen nya 172 a och 172 b § som följer:

32 §
Meddelande om avslag på ansökan

På meddelande om motiveringen för avslag på visumansökan tillämpas 155 a §, om beslutet om avslag gäller en familjemedlem till en unionsmedborgare eller finsk medborgare och om familjemedlemmen omfattas av 10 kap.

47 §
Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands

När en utlänning har beviljats kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd, beviljas hans eller hennes familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd. När en utlänning har beviljats uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem enligt 10 kap. och utlänningen med stöd av 161 d eller 161 e § har behållit sin uppehållsrätt på personlig grund, beviljas hans eller hennes familjemedlemmar kontinuerligt uppehållstillstånd.


50 §
Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till finska medborgare

Familjemedlemmar till en finsk medborgare bosatt i Finland och sådana familjemedlemmars minderåriga ogifta barn beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av familjeband på ansökan som görs i Finland eller utomlands.

Andra anhöriga till en finsk medborgare bosatt i Finland än familjemedlemmar beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd, om det är oskäligt att vägra uppehållstillstånd därför att personerna i fråga har för avsikt att i Finland fortsätta att leva i en sådan fast familjegemenskap som de tidigare levt i eller om den anhöriga är fullständigt beroende av den finska medborgare som är bosatt i Finland. Andra anhöriga skall utomlands vänta att tillståndsansökan behandlas.

Om en finsk medborgare har utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (direktivet om fri rörlighet) genom att resa till eller uppehålla sig i en annan medlemsstat och om en familjemedlem har följt med eller anslutit sig till honom eller henne, skall 10 kap. tillämpas på familjemedlemmens inresa och uppehåll.

För att uppehållstillstånd enligt denna paragraf skall kunna beviljas förutsätts inte att utlänningens försörjning är tryggad.

50 a §
Beviljande av uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en i Finland bosatt unionsmedborgare

Familjemedlemmar till en i Finland bosatt unionsmedborgare eller en därmed jämförbar person som har registrerat sin vistelse eller sådana familjemedlemmars minderåriga barn beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd på grund av familjeband, om deras uppehållsrätt inte kan registreras eller fastställas med stöd av 10 kap. Uppehållstillstånd beviljas på ansökan som görs i Finland eller utomlands.

Beviljande av uppehållstillstånd som avses i denna paragraf för familjemedlemmar till en nordisk medborgare eller sådana familjemedlemmars minderåriga barn förutsätter inte att utlänningens försörjning är tryggad.

68 §
Den lokala polisen som uppehållstillståndsmyndighet

Polisinrättningen i det härad där utlänningens bostadsort finns beviljar

1) uppehållstillstånd för en sådan familjemedlem till en finsk medborgare som befinner sig i Finland samt för dennes minderåriga ogifta barn samt för en familjemedlem till en i Finland bosatt unionsmedborgare som har registrerat sin vistelse samt för dennes minderåriga ogifta barn som befinner sig i Finland,

2) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, och

3) permanent uppehållstillstånd för en utlänning som vistas i Finland.


10 kap.

Vistelse i fråga om medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer

153 §
Kapitlets tillämpningsområde

Detta kapitel tillämpas på unionsmedborgare och därmed jämförbara personer samt på deras familjemedlemmar och andra anhöriga.

I detta kapitel föreskrivs om

1) villkoren för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars utövande av sin rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium,

2) unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att permanent uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium,

3) begränsningar i rättigheterna i 1 och 2 punkten av hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

Kapitlet tillämpas på en unionsmedborgare som reser till Finland och på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till honom eller henne från en annan medlemsstat och före resan har uppehållit sig lagligt i en annan medlemsstat med unionsmedborgaren annat än tillfälligt.

Kapitlet tillämpas på en finsk medborgares familjemedlemmar, om han eller hon utnyttjat sin rätt att röra sig fritt enligt direktivet om fri rörlighet genom att resa till eller uppehålla sig i en annan medlemsstat och om familjemedlemmarna i fråga följt med eller anslutit sig till honom eller henne och före resan har uppehållit sig lagligt i en annan medlemsstat med den finska medborgaren annat än tillfälligt.

153 a §
Undantag från kapitlets tillämpningsområde

En unionsmedborgare vars uppehållsrätt inte kan registreras eller fastställas med stöd av detta kapitel kan undantagsvis beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 kap.

De familjemedlemmar till en unionsmedborgare som inte själva är unionsmedborgare beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 kap., om bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på dem.

154 §
Unionsmedborgares familjemedlemmar

Familjemedlemmar till en unionsmedborgare är

1) maken,

2) avkomlingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande avkomlingar till maken,

3) släktingar i rakt uppstigande led som är beroende av unionsmedborgaren för sin försörjning samt motsvarande släktingar till maken.

Om en i Finland bosatt unionsmedborgare är minderårig är hans eller hennes vårdnadshavare familjemedlem.

Vid tillämpningen av detta kapitel jämställs med makar personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, om de har bott tillsammans minst två år. Vid tillämpningen av detta kapitel jämställs relationen mellan dem med äktenskap. Två års boende förutsätts dock inte, om de som bor i gemensamt hushåll gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl.

Andra anhöriga jämställs med en unionsmedborgares familjemedlemmar oavsett medborgarskap, om

1) de i utreselandet för sin försörjning är beroende av den unionsmedborgare som har primär uppehållsrätt eller har ingått i hans eller hennes hushåll, eller

2) det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att unionsmedborgaren ger den anhöriga personlig omvårdnad.

155 §
Unionsmedborgares inresa och vistelse

En unionsmedborgare som reser in eller vistas i Finland skall ha giltigt identitetsbevis eller pass.

Om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till denne, som inte är unionsmedborgare, inte har de resehandlingar som krävs eller, i förekommande fall, nödvändiga viseringar, skall han eller hon, innan inresa vägras, ges möjlighet att skaffa eller bli tillskickad de nödvändiga handlingarna eller att på annat sätt bevisa att han eller hon har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig.

155 a §
Unionsmedborgares familjemedlemmars inresa

Om en unionsmedborgares familjemedlem inte är unionsmedborgare, krävs det giltigt pass för familjemedlemmens inresa och vistelse i landet. Av denna familjemedlem kan krävas visum, om han eller hon är medborgare i en stat av vilkas medborgare visum krävs enligt rådets förordning.

Familjemedlemmar som har ett giltigt uppehållskort enligt direktivet om fri rörlighet behöver inte ha visum och deras pass förses inte med inrese- eller utresestämpel. Uppehållskortet skall visas upp vid inresa från ett land utanför Schengenområdet.

Avslag i ett visumärende skall skriftligen delges den som ansökt om visum och avslaget skall motiveras, om detta inte strider mot Finlands eller någon annan unionsmedlemsstats säkerhetsintressen.

156 §
Allmän ordning och allmän säkerhet

Ett villkor för unionsmedborgares och deras familjemedlemmars inresa och vistelse i landet är att de inte anses äventyra allmän ordning eller allmän säkerhet.

Förhindrande av inresa eller avlägsnande ur landet av hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet skall grunda sig uteslutande på individens eget beteende, medan enbart tidigare domar i brottmål inte får utgöra en grund för detta. Den berörda personens beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Motiveringar som inte beaktar omständigheterna i det enskilda fallet eller som tar allmänpreventiva hänsyn kan inte godkännas.

156 a §
Folkhälsa

Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars inresa och vistelse i landet får begränsas av skäl som sammanhänger med folkhälsan. Begränsningarna kan grunda sig endast på sjukdomar som kan vara epidemiska enligt Världshälsoorganisationens gällande bestämmelser samt andra smittsamma sjukdomar, om finska medborgare som insjuknat eller misstänks ha insjuknat i en sådan sjukdom kan få sin frihet begränsad för förhindrande av att sjukdomen sprids.

Sjukdomar som hotar folkhälsan och som uppstår senare än tre månader efter inresan får inte ligga till grund för avlägsnande ur landet.

Om det är uppenbart nödvändigt kan det inom tre månader efter inresan krävas att en unionsmedborgare eller en familjemedlem till en unionsmedborgare skall genomgå en kostnadsfri läkarundersökning för fastställande av att han eller hon inte lider av någon av de sjukdomar som avses i 1 mom. Det får inte krävas att alla sökande systematiskt genomgår en sådan undersökning.

157 §
Nordiska medborgares inresa och vistelse

Medborgare i Danmark, Island, Norge och Sverige har rätt att resa in i landet utan pass direkt från dessa stater och att vistas i Finland utan att registrera sin uppehållsrätt.


158 §
Kortvarig vistelse i fråga om unionsmedborgare

Unionsmedborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt och utan några andra villkor och formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt identitetskort eller pass.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller också unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare och som innehar ett giltigt pass.

En arbetssökande unionsmedborgare får även efter att tre månader förflutit vistas i Finland under en rimlig tid utan att registrera sin uppehållsrätt, om han eller hon alltjämt söker arbete och har faktiska möjligheter att få arbete.

158 a §
Uppehållsrätt för längre tid än tre månader

Varje unionsmedborgare har rätt att uppehålla sig i Finland under längre tid än tre månader, om han eller hon

1) bedriver ekonomisk verksamhet i egenskap av anställd eller egenföretagare,

2) har tillräckliga tillgångar och vid behov sjukförsäkring för egen och sina familjemedlemmars räkning så att de inte blir en belastning för Finlands socialvårdssystem under vistelsen genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt,

3) är inskriven vid en erkänd läroanstalt i Finland med huvudsyftet att bedriva studier och har tillräckliga tillgångar och vid behov sjukförsäkring för egen och sina familjemedlemmars räkning så att de inte blir en belastning för Finlands socialvårdssystem under vistelsen genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt, eller

4) är familjemedlem till en unionsmedborgare som uppfyller kraven i 1―3 punkten.

Också de familjemedlemmar till en unionsmedborgare som inte själva är unionsmedborgare har uppehållsrätt enligt 1 mom., om unionsmedborgaren uppfyller kraven i 1 mom. 1―3 punkten.

Om uppehållsrätten grundar sig på studier har endast följande personer uppehållsrätt i egenskap av unionsmedborgarens familjemedlemmar:

1) maken, samt

2) de barn till unionsmedborgaren eller dennes make som är under 21 år eller för sin försörjning beroende av unionsmedborgaren eller dennes make.

En nordisk medborgares familjemedlem har uppehållsrätt trots att hans eller hennes försörjning inte är tryggad.

159 §
Registrering av unionsmedborgares uppehållsrätt

En unionsmedborgare som vistas i Finland över tre månader skall registrera sin vistelse genom att lämna in en registreringsansökan hos polisinrättningen i det härad där hans eller hennes bostadsort finns inom tre månader från inresan.

När unionsmedborgaren lämnat utredning om att han eller hon uppfyller kraven för registrering skall ett bevis om registrering utfärdas omedelbart med uppgift om den registrerades namn och adress samt registreringsdatum.

159 a §
Utredningar som behövs för registrering av uppehållsrätt

Vid ansökan om registreringsbevis skall sökanden visa upp ett giltigt identitetskort eller pass samt

1) om det är fråga om förvärvsarbete, en bekräftelse från arbetsgivaren om anställning eller ett anställningsintyg,

2) om sökanden är egenföretagare, ett bevis på att han eller hon är egenföretagare,

3) om sökanden är unionsmedborgare som avses i 158 a § 1 mom. 2 punkten, en utredning om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning, och vid behov ett bevis på sjukförsäkring,

4) om sökanden är studerande som avses i 158 a § 1 mom. 3 punkten, ett bevis på att han eller hon är inskriven vid en erkänd läroanstalt i Finland och har tillräcklig sjukförsäkring samt en personlig försäkran eller annan utredning om att han eller hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning; det får inte krävas att sökanden i sin personliga försäkran uppger ett visst belopp som tillgångar.

160 §
Behållande av ställning som arbetstagare eller egenföretagare

I fall som avses i 158 a § 1 mom. 1 punkten behåller en unionsmedborgare som inte längre är arbetstagare eller egenföretagare sin ställning som arbetstagare eller egenföretagare trots att han eller hon

1) har drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall,

2) har drabbats av ofrivillig arbetslöshet efter mer än ett års anställning och arbetskraftsbyrån registrerar honom eller henne som arbetssökande,

3) har drabbats av ofrivillig arbetslöshet efter en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller under de första tolv månaderna av en anställning och arbetskraftsbyrån registrerar honom eller henne som arbetssökande; i detta fall kvarstår ställningen som arbetstagare i sex månaders tid, eller

4) inleder en yrkesutbildning som har samband med den tidigare sysselsättningen, eller om han eller hon är ofrivilligt arbetslös, någon annan yrkesutbildning.

161 §
Uppehållskort

För en unionsmedborgares familjemedlem som inte är unionsmedborgare utfärdas på ansökan ett uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem, om anknytningspersonen uppfyller villkoren i 157 eller 158 a §.

Ett uppehållskort beviljas om familjemedlemmen avser att uppehålla sig i Finland mer än tre månader.

161 a §
Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem skall göras inom tre månader från inresan.

När ansökan om uppehållskort görs skall följande handlingar visas upp:

1) ett giltigt pass,

2) en handling som visar äktenskap eller registrerat partnerskap,

3) beviset om registrering för den unionsmedborgare som sökanden följer med eller ansluter sig till,

4) i de fall som avses i 154 § 1 mom. 2 eller 3 punkten, utredning om släktskapsförhållandet,

5) i de fall som avses i 154 § 3 mom., bevis på att det föreligger ett varaktigt förhållande med unionsmedborgaren,

6) i de fall som avses i 154 § 4 mom., en handling som utfärdats av en myndighet i ursprungs- eller utreselandet och som styrker att de övriga anhöriga är ekonomiskt beroende av unionsmedborgaren eller ingår i unionsmedborgarens hushåll, eller bevis på allvarliga hälsoskäl som absolut kräver att unionsmedborgaren ger den anhöriga personlig omvårdnad.

161 b §
Utfärdande av uppehållskort

Ett uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem skall utfärdas senast sex månader efter det att ansökan lämnades in. Ett intyg om inlämnad ansökan skall ges omedelbart.

161 c §
Uppehållskortets giltighet

Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem utfärdas för fem år, eller om den beräknade tiden för vistelsen är kortare än fem år, för den beräknade tiden.

Vid bedömningen av uppehållskortets giltighet beaktas inte tillfällig frånvaro som inte överstiger sex månader per år eller längre frånvaro på grund av värnplikt eller en frånvaro på högst tolv på varandra följande månader av viktiga skäl, exempelvis graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning eller utstationering på grund av arbete i en annan medlemsstat eller i tredjeland.

161 d §
Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar om unionsmedborgaren avlider eller lämnar landet

Unionsmedborgarens död eller avresa från landet påverkar inte uppehållsrätten för de av unionsmedborgarens familjemedlemmar som är unionsmedborgare. Innan dessa kan få permanent uppehållsrätt skall de uppfylla villkoren i 158 a § 1 mom.

Unionsmedborgarens död leder inte till förlust av uppehållsrätten för unionsmedborgarens familjemedlemmar som själva inte är unionsmedborgare och som har vistats i Finland som familjemedlemmar i minst ett år före dödsfallet. Innan en familjemedlem får permanent uppehållsrätt tillämpas på uppehållsrätten kravet att familjemedlemmen kan visa att han eller hon är arbetstagare eller egenföretagare eller har tillräckliga tillgångar för sig själv och sina familjemedlemmar för att inte bli en belastning för Finlands socialvårdssystem under sin uppehållsperiod samt att han eller hon och familjemedlemmarna har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Finland, eller att han eller hon är medlem i en familj som redan är bildad i Finland av en unionsmedborgare som uppfyller dessa villkor. En sådan familjemedlem behåller sin uppehållsrätt uteslutande på personlig grund.

Unionsmedborgarens död eller avresa från landet medför inte förlust av uppehållsrätt för unionsmedborgarens barn eller för den förälder som har den faktiska vårdnaden om barnen, oavsett medborgarskap, om barnen uppehåller sig i Finland och är inskrivna vid en utbildningsanstalt för att bedriva studier, förrän deras studier avslutats.

161 e §
Bibehållen uppehållsrätt för familjemedlemmar vid upplösning av äktenskap

Upplösning av en unionsmedborgares äktenskap påverkar inte uppehållsrätten för de av unionsmedborgarens familjemedlemmar som är unionsmedborgare. Innan personerna i fråga kan få permanent uppehållsrätt skall de emellertid uppfylla villkoren i 158 a § 1 mom.

Upplösning av äktenskap leder inte till förlust av uppehållsrätten för unionsmedborgarens familjemedlemmar som själva inte är unionsmedborgare, om

1) äktenskapet har varat i minst tre år, varav ett år i Finland,

2) vårdnaden av unionsmedborgarens barn genom överenskommelse mellan makarna eller genom ett domstolsbeslut har överlåtits på den make som inte är unionsmedborgare,

3) detta är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter, såsom våld i äktenskapet, eller

4) den make som inte är unionsmedborgare genom överenskommelse mellan makarna eller genom ett domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett minderårigt barn och domstolen har fastställt att denna umgängesrätt skall utövas i Finland.

Innan en familjemedlem som avses i 2 mom. och som inte är unionsmedborgare får permanent uppehållsrätt tillämpas på uppehållsrätten kravet att familjemedlemmen kan visa att han eller hon är arbetstagare eller egenföretagare eller har tillräckliga tillgångar för sig själv och sina familjemedlemmar för att inte bli en belastning för Finlands socialvårdssystem under sin uppehållsperiod samt att han eller hon och familjemedlemmarna har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Finland, eller att han eller hon är medlem i en familj som redan är bildad i Finland av en unionsmedborgare som uppfyller dessa krav. En sådan familjemedlem behåller sin uppehållsrätt uteslutande på personlig grund.

161 f §
Bibehållen uppehållsrätt

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt till kortvarig vistelse enligt 158 §, om de inte under sin vistelse blir en oskälig belastning för Finlands socialvårdssystem genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt.

Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar har rätt att uppehålla sig i Finland mer än tre månader enligt 158 a, 161 d eller 161 e §, om de uppfyller villkoren i dessa paragrafer.

I enskilda fall då det finns grundad anledning att misstänka att en unionsmedborgare eller dennes familjemedlemmar inte uppfyller villkoren i 158 a, 161 d eller 161 e § är det tillåtet att kontrollera om villkoren uppfylls.

161 g §
Permanent uppehållsrätt

Unionsmedborgare som har uppehållit sig lagligt i Finland under en oavbruten period av fem år har permanent uppehållsrätt. På denna rätt tillämpas inte villkoren för kortvarig vistelse och vistelse för längre tid än tre månader.

Det som sägs i 1 mom. tillämpas också på en unionsmedborgares familjemedlemmar som själva inte är unionsmedborgare, men som lagligt har uppehållit sig i Finland tillsammans med unionsmedborgaren under en oavbruten period av fem år.

Vid bedömningen av om uppehållet är oavbrutet beaktas inte tillfällig frånvaro som inte överstiger sammanlagt sex månader per år eller längre frånvaro på grund av värnplikt eller en frånvaro på högst tolv på varandra följande månader av viktiga skäl, exempelvis graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, eller utstationering på grund av arbete i en annan medlemsstat eller i tredjeland.

161 h §
Intyg om permanent uppehållsrätt för unionsmedborgare

Unionsmedborgare som har permanent uppehållsrätt skall på ansökan ges ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Intyget skall ges utan dröjsmål efter kontroll av uppehållets varaktighet.

162 §
Permanent uppehållskort

För unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är unionsmedborgare men som uppfyller villkoren för permanent uppehållsrätt utfärdas på ansökan ett permanent uppehållskort senast sex månader efter det att ansökan lämnades in.

Ansökan om permanent uppehållskort skall lämnas in innan uppehållskortet löper ut.

Avbrott i uppehållet som inte överstiger två på varandra följande år påverkar inte det permanenta uppehållskortets giltighet.

163 §
Permanent uppehållsrätt för personer som upphört att arbeta eller utöva ett yrke

En arbetstagare eller en egenföretagare har permanent uppehållsrätt innan han eller hon har uppehållit sig i Finland under en fortlöpande period av fem år, om han eller hon

1) upphör att arbeta vid en ålder som berättigar till ålderspension och har arbetat eller utövat sitt yrke i Finland under minst de senast förflutna 12 månaderna samt bott i Finland i minst tre år utan avbrott; en egenföretagare som inte har rätt till ålderspension får permanent uppehållsrätt när han eller hon fyller 60 år,

2) har upphört att arbeta på grund av varaktig arbetsoförmåga efter att ha bott i Finland i två år utan avbrott, eller

3) efter att ha arbetat och bott i Finland i tre år utan avbrott har börjat arbeta i en annan medlemsstat inom unionen men fortfarande är bosatt i Finland och regelbundet återvänder till Finland dagligen eller minst en gång i veckan.

Om arbetsoförmågan som avses i 1 mom. 2 punkten beror på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom som ger unionsmedborgare rätt till lagstadgad pension i Finland, har boendetidens längd ingen betydelse med tanke på förvärv av permanent uppehållsrätt.

För förvärv av permanent uppehållsrätt med stöd av 1 mom. 1 eller 2 punkten räknas sökanden i fråga till godo också arbete i en annan medlemsstat. Perioder av ofrivillig arbetslöshet som arbetskraftsbyrån har registrerat eller perioder som avbrutit yrkesutövningen av skäl som är oberoende av sökanden samt frånvaroperioder som berott på sjukdom eller olycksfall anses utgöra perioder i arbete.

De villkor som i 1 mom. 1 punkten uppställs för boendets och arbetets varaktighet och de villkor som i 1 mom. 2 punkten uppställs för boendets varaktighet tillämpas inte, om arbetstagarens eller egenföretagarens make är finsk medborgare eller har förlorat sitt finska medborgarskap till följd av att han eller hon ingått äktenskap med arbetstagaren eller egenföretagaren.

Familjemedlemmar till en sådan arbetstagare eller egenföretagare som har fått permanent uppehållsrätt med stöd av 1 eller 2 mom. har permanent uppehållsrätt i Finland.

Om en arbetstagare eller egenföretagare avlider medan han eller hon deltar i arbetslivet men före förvärv av permanent uppehållsrätt med stöd av 1 eller 2 mom., har hans eller hennes familjemedlemmar som bor i Finland med honom eller henne rätt att varaktigt stanna i Finland, om

1) arbetstagaren eller egenföretagaren har bott i Finland i två år utan avbrott före sin död,

2) arbetstagarens eller egenföretagarens död har berott på ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, eller

3) den avlidna arbetstagarens eller egenföretagarens make har förlorat sitt finska medborgarskap till följd av att han eller hon ingått äktenskap med arbetstagaren eller egenföretagaren.

164 §
Arbete och idkande av näring

Den som har uppehållsrätt enligt detta kapitel har obegränsad rätt att utföra förvärvsarbete utan uppehållstillstånd för arbetstagare och att idka näring utan uppehållstillstånd för näringsidkare.

165 §
Återkallande av registrering av uppehållsrätten och återkallande av uppehållskort

En registrering av uppehållsrätten och ett tidsbegränsat uppehållskort återkallas, om

1) den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken utfärdats ett tidsbegränsat uppehållskort varaktigt har flyttat från Finland,

2) den vars uppehållsrätt har registrerats eller för vilken utfärdats ett tidsbegränsat uppehållskort i varaktigt syfte har vistats utanför Finland i två år utan avbrott, eller

3) de förutsättningar utifrån vilka uppehållsrätten har registrerats eller det tidsbegränsade uppehållskortet har utfärdats inte längre finns.

Permanent uppehållsrätt eller ett permanent uppehållskort återkallas, om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till en unionsmedborgare vistats utanför Finland utan avbrott i mer än två år.

Registrering av uppehållsrätten, permanent uppehållsrätt eller ett tidsbegränsat eller permanent uppehållskort återkallas, om uppehållsrätten eller uppehållskortet har förvärvats på så sätt att det medvetet har lämnats oriktiga uppgifter om sökandens identitet eller andra oriktiga uppgifter som har påverkat beslutet eller att sådana uppgifter hemlighållits eller att rättigheter annars missbrukats.

Den som flyttat från Finland kan inom två år från utflyttningen ansöka om att uppehållskortet eller registreringen av uppehållsrätten inte återkallas. Om ansökan bifalls, skall det av beslutet framgå den tid inom vilken åtgärder för återkallande inte vidtas.

166 §
När en registrering av uppehållsrätten och när ett uppehållskort upphör att gälla

En registrering av uppehållsrätten eller ett uppehållskort upphör att gälla, när den vars uppehållsrätt registrerats eller för vilken ett uppehållskort har utfärdats utvisas ur landet eller blir finsk medborgare.

167 §
Grunderna för avvisning av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

En unionsmedborgare eller en familjemedlem till unionsmedborgaren kan avvisas, om hans eller hennes uppehållsrätt inte har registrerats eller något uppehållskort inte har utfärdats för honom eller henne, samt om

1) han eller hon inte uppfyller de inresevillkor som anges i 155, 156 eller 156 a §,

2) han eller hon under sin kortvariga vistelse oskäligt belastat Finlands socialvårdssystem genom att upprepat ty sig till utkomststöd enligt lagen om utkomststöd eller därmed jämförbara förmåner eller på annat motsvarande sätt,

3) en fortsatt vistelse i Finland skulle förutsätta registrering av uppehållsrätten eller utfärdande av ett uppehållskort, men villkoren för registrering av uppehållsrätten eller utfärdande av uppehållskortet inte uppfylls, eller

4) han eller hon har meddelats inreseförbud av skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän säkerhet.

168 §
Grunderna för utvisning av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Unionsmedborgare vars uppehållsrätt har registrerats eller familjemedlemmar till unionsmedborgare för vilka det har utfärdats ett uppehållskort kan utvisas, om de inte uppfyller villkoren för uppehållsrätt enligt 158 a, 161 d eller 161 e §. Om de anses äventyra allmän ordning eller allmän säkerhet kan de utvisas på de villkor som anges i 156 § och om de anses äventyra folkhälsan kan utvisning ske på de villkor som anges i 156 a §.

Unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt eller unionsmedborgares familjemedlemmar med permanent uppehållskort kan utvisas endast av allvarliga skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän säkerhet.

Unionsmedborgare som lagligen uppehållit sig i landet de senaste tio åren kan utvisas endast av tvingande skäl i anknytning till allmän säkerhet.

Minderåriga unionsmedborgare kan utvisas endast av tvingande skäl i anknytning till allmän säkerhet, om inte utvisningen är förenlig med barnets bästa.

Tvingande skäl enligt 3 och 4 mom. anses vara att unionsmedborgaren har konstaterats vara skyldig till en gärning för vilken inte har föreskrivits lindrigare straff än fängelse i ett år och att han eller hon med hänsyn till hur allvarligt och varaktigt brottet är bedöms utgöra ett hot mot allmän säkerhet eller att han eller hon misstänks utgöra ett allvarligt hot mot Finlands eller någon annan stats säkerhet.

168 a §
Avlägsnande av arbetstagare och arbetssökande ur landet

Med avvikelse från 167 § 2 punkten eller 168 § 1 mom. kan en unionsmedborgare eller dennes familjemedlemmar avvisas eller utvisas endast av skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän säkerhet på de villkor som anges i 156 § eller av skäl i anknytning till folkhälsan på de villkor som anges i 156 a §, om unionsmedborgaren är arbetstagare eller egenföretagare eller om unionsmedborgaren har kommit till landet för att söka arbete och kan styrka att han eller hon har faktiska möjlighet att få arbete.

168 b §
Helhetsbedömning vid utvisning

Innan ett beslut fattas om att utvisning skall ske av skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän säkerhet skall det beaktas hur länge unionsmedborgaren eller familjemedlemmarna har vistats i landet, deras ålder, hälsotillstånd, familjesituation och ekonomiska situation samt sociala och kulturella integrering i Finland. Vidare skall unionsmedborgarens och familjemedlemmarnas band till ursprungslandet beaktas.

169 §
Grunderna för avvisning och utvisning av nordiska medborgare

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige vars vistelse i Finland inte har registrerats på det sätt som föreskrivs i 157 § 3 mom. kan avvisas på de villkor som anges i 156 §, om han eller hon anses äventyra allmän ordning eller allmän säkerhet, eller på de villkor som anges i 156 a §, om han eller hon anses äventyra folkhälsan.

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige vars vistelse i Finland har registrerats på det sätt som föreskrivs i 157 § 3 mom. kan utvisas, om han eller hon anses äventyra allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige som har vistats i landet i mer än fem år kan utvisas endast av allvarliga skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän säkerhet och, om vistelsen varat i mer än tio år, endast av tvingande skäl i anknytning till allmän säkerhet.

170 §
Meddelande och återkallande av inreseförbud

Om en unionsmedborgare eller en familjemedlem till denne avlägsnas ur landet på grund av att personen i fråga anses äventyra allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan, kan ett högst 15 år långt inreseförbud meddelas i avvisnings- eller utvisningsbeslutet.

Inreseförbudet kan på ansökan återkallas helt eller delvis om omständigheterna förändrats eller av ett viktigt personligt skäl. Beslut i saken skall fattas inom sex månader från det att ansökan lämnades in.

171 §
Behöriga myndigheter

Polisinrättningen i det härad där sökandens bostadsort finns registrerar uppehållsrätten i utlänningsregistret samt utfärdar tidsbegränsade och permanenta uppehållskort.

Polisinrättningen i det härad där sökandens bostadsort finns återkallar registreringen av en uppehållsrätt samt tidsbegränsade och permanenta uppehållskort. Polisinrättningen beslutar också på ansökan att en registrering av uppehållsrätten eller ett uppehållskort inte återkallas i fall som avses i 165 § 4 mom.


172 §
Verkställighet av avlägsnande ur landet av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Vid delgivningen av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut skall anges den tid inom vilken den som skall avvisas eller utvisas skall avlägsna sig ur landet. Tidsfristen skall vara minst en månad från dagen för delgivningen, om det inte föreligger grundade brådskande skäl för avlägsnandet. Under denna tid kan beslutet inte verkställas genom myndighetsåtgärder.

Om ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs mer än två år efter det att beslutet fattades, skall den verkställande myndigheten hos den myndighet som fattade beslutet kontrollera om den som skall avlägsnas ur landet fortfarande utgör ett verkligt hot mot allmän ordning eller allmän säkerhet och bedöma om omständigheterna har förändrats sedan utvisningsbeslutet fattades.

172 a §
Missbruk av rättigheter

Rättigheter enligt detta kapitel får nekas, avbrytas eller återtas om de har förvärvats på så sätt att det medvetet har lämnats oriktiga uppgifter om sökandens identitet eller andra oriktiga uppgifter som har påverkat beslutet eller att sådana uppgifter hemlighållits eller att rättigheter annars missbrukats, till exempel att äktenskap ingåtts endast i syfte att förvärva de rättigheter som föreskrivs i detta kapitel.

172 b §
Närmare bestämmelser om unionsmedborgares vistelse

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om ett administrativt förfarande som gäller unionsmedborgares, därmed jämförbara personers och deras familjemedlemmars inresa, vistelse och avlägsnande ur landet.

185 §
Utlänningsförseelse

En utlänning som

1) vistas i landet utan ett resedokument, visum eller uppehållstillstånd som krävs eller som underlåter att fullgöra sin skyldighet att registrera sin vistelse eller att ansöka om uppehållskort eller permanent uppehållskort,

2) olovligt utför förvärvsarbete eller idkar näring,

3) försummar att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 118 §, någon annan skyldighet enligt 119 § eller en sådan kallelse att infinna sig för att lämna upplysningar om sin vistelse som utfärdats med stöd av 130 §, eller

4) reser in i landet trots att han eller hon meddelats inreseförbud av skäl som anknyter till allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan,

skall för utlänningsförseelse dömas till böter.

191 §
Besvärsförbud

I följande beslut som fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär:

1) beslut om beviljande av visum, ändring av visumets giltighetstid eller de i visumet antecknade vistelsedagarna, återkallande av visum eller meddelande om motiveringen för visumbeslut, om det inte är fråga om avslag på visumansökan som gäller familjemedlemmar till en sådan unionsmedborgare eller en finsk medborgare som omfattas av bestämmelserna i 10 kap. om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att röra sig fritt,Denna lag träder i kraft den 30 april 2007.

RP 205/2006
FvUB 34/2006
RSv 285/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG (32004L0038); EGT nr L 158, 30.4.2004, s. 77, 2004/38/EG (32004L0038R(01); EGT nr L 229, 29.6.2004, s. 35 och 2004/38/EG (32004L0038R(02); EGT nr L 197, 28.7.2005, s. 34

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.