359/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av 1 § i lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 399/2006, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Studiestöd kan beviljas en i Finland stadigvarande bosatt utlänning som vistas i landet av någon annan orsak än studier, om han eller hon

1) har beviljats kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EG) enligt utlänningslagen,

2) är medborgare i Europeiska unionen eller en därmed jämförbar person eller familjemedlem till en sådan enligt utlänningslagen och hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats enligt 10 kap. i utlänningslagen eller han eller hon har beviljats ett uppehållskort, eller

3) är nordisk medborgare som har registrerat sin vistelse enligt 157 § i utlänningslagen så som överenskommits om folkbokföring mellan de nordiska länderna.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

RP 94/2006
FvUB 35/2006
RSv 295/2006
Rådets direktiv 2003/109/EG (32003L0109); EGT nr L 16, 23.1.2004, s. 44

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.