354/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 24 och 25 kap. i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 24 kap. 14 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1274/2003, samt

fogas till 24 kap. en ny 8 a § och till 25 kap. en ny 5 a § som följer:

24 kap.

Underställning och ändringssökande

8 a §
Rättsmedel i upphandlingsärenden

I fråga om rättsmedel i beslut av en kyrklig myndighet i ett upphandlingsärende som hör till tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (348/2007) gäller det som föreskrivs om rättsmedel i lagen om offentlig upphandling.

14 §
Begränsning av rätten att yrka rättelse och att anföra besvär

Över ett sådant beslut om upphandling som fattats av en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet, av domkapitlet eller av kyrkostyrelsen får kyrkobesvär inte anföras på den grund att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling, om beslutet hör till marknadsdomstolens behörighet.

25 kap.

Kompletterande stadganden

5 a §
Behandlingen av upphandlingsärenden

När ett upphandlingsärende behandlas vid en kyrklig myndighet skall lagen om offentlig upphandling iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.

RP 113/2006
FvUB 28/2006
RSv 227/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.